Ekspropriācijas tiesiskais regulējums Baltijas guberņās

The Legal Regulation of Expropriation in Baltic Provinces

Authors

  • Elīna Grigore-Bāra Latvijas Universitāte

Keywords:

Latvijas tiesību vēsture, īpašuma tiesības, ekspropriācija

Abstract

Publikācija veltīta ekspropriācijas jeb nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanas valsts vai sabiedriskām vajadzībām tiesiskā institūta regulējumam Baltijas guberņās. Rakstā aplūkots gan kopējās Krievijas impērijas tiesībās (Krievijas Civillikumā) ietvertais ekspropriācijas tiesiskais regulējums, gan arī analizētas vietējo tiesību normas un Baltijas guberņām izdotie speciāli normatīvie tiesību akti.

Ņemot vērā to, ka Krievijas privāttiesībām Baltijas guberņās bija subsidiāru tiesību nozīme, nevar izslēgt Krievijas Civillikuma piemērošanu Baltijas novadā. Baltijas vietējo civillikumu kopojums ietvēra nepilnīgu ekspropriācijas regulējumu, līdz ar to šajā gadījumā bija piemērojamas attiecīgās Krievijas Civillikuma normas.

Rakstā autore secina, ka 1860. gada Vidzemes zemnieku likumā noteiktās muižnieka tiesības atsavināt zemi piespiedu kārtā pret atlīdzību neietilpst klasiskajā ekspropriācijas jēdziena izpratnē, un tas drīzāk bija dzimtbūtniecisko attiecību „mantojums”. Savukārt Baltijas guberņām izdotais speciālais likums – 1886. gada 10. februārī apstiprinātie „Noteikumi par kārtību, kādā atsavināmi un ieņemami privāti nekustami īpašumi pareizticīgo baznīcu, lūgšanas sapulču, kapu, draudžu un skolu vajadzībām Baltijas guberņās”, domājams, bija viena no Krievijas impērijā 19. gs. beigās īstenotās rusifikācijas politikas izpausmēm.

Author Biography

Elīna Grigore-Bāra, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras lektore, doktorante

Downloads

Published

2010-09-16

How to Cite

Grigore-Bāra, E. (2010). Ekspropriācijas tiesiskais regulējums Baltijas guberņās: The Legal Regulation of Expropriation in Baltic Provinces. Journal of the University of Latvia. Law, (1), 157–171. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/277