Mantas jēdziens civiltiesībās

The Concept of Property in Civil Law

Authors

  • Erlens Kalniņš Latvijas Universitāte

Keywords:

manta, tiesību kopība, mantas sastāvs, galvenā un sevišķā manta, surogācijas princips, ķermenisku lietu kopība, mantojums

Abstract

Publikācija veltīta civiltiesiskajā regulējumā lietotā jēdziena „manta” satura noskaidrošanas problemātikai. Rakstā, pirmkārt, atspoguļota pastāvošā viedokļu dažādība jautājumā par to, kas civiltiesībās saprotams ar jēdzienu „manta”. Otrkārt, rakstā aplūkots jēdziens „manta” īstā nozīmē, šī jēdziena pazīmes un jēdzieniskā atšķirība no „ķermenisku lietu kopības” un „mantojuma”, kā arī aplūkots jautājums par mantas sastāvu, mantas masām un surogācijas principa nozīmi. Rakstā izvirzīta tēze, ka ar jēdzienu „manta” īstā nozīmē saprotams to naudā novērtējamo tiesību kopums (jeb „tiesību kopība” CL 849. p. 1. d. izpratnē), kas pieder konkrētam tiesību subjektam un kas kalpo kā viņa atbildības objekts, uz ko var tikt vērsta piedziņa par labu šī subjekta kreditoriem.

Author Biography

Erlens Kalniņš, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Civiltiesisko zinātņu katedras doktorants

Downloads

Published

2010-09-16

How to Cite

Kalniņš, E. (2010). Mantas jēdziens civiltiesībās: The Concept of Property in Civil Law. Journal of the University of Latvia. Law, (1), 141–156. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/276