Valsts tiesību attīstība Latvijā: otrais neatkarības laiks

The Development of Constitutional Law in Latvia: The Second Period of Independence

Authors

  • Ringolds Balodis Latvijas Universitāte
  • Annija Kārkliņa Latvijas Universitāte

Keywords:

otrais neatkarības laiks, deklarācija „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, Pilsoņu kongress, valsts pārvaldes reforma, Latvijas normatīvā regulējuma attīstība, Satversmes grozījumi, konstitucionālo tiesību saturs, valsts institucionālās sistēmas uzlabošana, Latvijas normatīvā regulējuma un prakses vājās vietas, cilvēktiesību un tiesiskuma stiprināšana, tiesību modernizācija, tautas vēlētā prezidenta institūts

Abstract

Publikācija veltīta valststiesību attīstībai Latvijā kopš 1990. gada 4. maija, t. i., brīža kad tika pieņemta LPSR AP deklarācija „Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, ar kuru tiek atzīta Latvijas valsts tiesiskā nepārtrauktība un atjaunota 1918. gada 18. novembrī dibinātā republika. Rakstā hronoloģiskā secībā tiek analizēti būtiskākie notikumi valststiesību attīstībā no 1990. gada 4. maija līdz 2010. gadam.

Autori valststiesību attīstībā pēc neatkarības atjaunošanas izdala četrus posmus, kuru laikā Latvijas Republikā notikuši būtiski konstitucionāla rakstura pavērsieni.

Rakstā sniegts autoru vērtējums par pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem, kuri notikuši šajā periodā, kā arī tiek ieskicēti Latvijas valststiesību turpmākās attīstības virzieni.

Author Biographies

Ringolds Balodis, Latvijas Universitāte

Dr. iur. 
LU Juridiskā fakultāte
Valststiesību zinātņu katedras profesors

Annija Kārkliņa, Latvijas Universitāte

Dr. iur. 
LU Juridiskā fakultāte
Valststiesību zinātņu katedras docente

Downloads

Published

2010-09-16

How to Cite

Balodis, R., & Kārkliņa, A. (2010). Valsts tiesību attīstība Latvijā: otrais neatkarības laiks: The Development of Constitutional Law in Latvia: The Second Period of Independence. Journal of the University of Latvia. Law, (1), 25–52. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/271

Most read articles by the same author(s)