Latvijas konstitucionālo un administratīvo tiesību attīstība pēc neatkarības atjaunošanas

Authors

  • Ringolds Balodis Latvijas Universitāte
  • Annija Kārkliņa Latvijas Universitāte
  • Edvīns Danovskis Latvijas Universitāte

Keywords:

pirmais neatkarības posms, otrais neatkarības posms, okupācija, Satversme, Satversmes grozījumi, Latvijas konstitucionālās tiesības, Neatkarības deklarācija, Pilsoņu kongress, Saeima, pārejas parlaments, Ministru kabinets, Satversmes tiesa, Tiesībsargs, Administratīvā procesa likums, administratīvais process, vispārējie tiesību principi, pilsonība, dubultpilsonība, nepilsoņu statuss, kontinuitātes teorija, vēlēšanas, tautas nobalsošana, kontrasignācija, likumdošanas iniciatīvas tiesības, tautas tiesības atsaukt Saeimu, tiesības apturēt likuma publicēšanu, pamattiesības, pamattiesību katalogs, cilvēktiesību ievērošana, cilvēktiesību aizsardzība, valsts pārvaldes institucionālā sistēma, konstitucionālā sūdzība

Abstract

Rakstā retrospektīvi analizēti nozīmīgākie notikumi konstitucionālo un administratīvo tiesību jomā Latvijas Republikā otrajā neatkarības posmā. Raksta autori ir valststiesību eksperti, kas centušies apskatīt pēdējo 20 gadu notikumus objektīvi un neatkarīgi. Atsevišķi notikumi, skatoties no esošās tiesiskās realitātes, tiek aplūkoti ar atšķirīgu satura izpratni. Lai gan raksts ierindojams pārskata pētījumos, tajā apzināti nav ievērots hronoloģiski skrupulozais dalījums posmos, kas nereti ir sastopams juridiskajā literatūrā, jo svarīgākais ir ne tikai ad litteram (lat. – burtiski) uztvert kādas norises, bet izprast procesu būtību praktiskai izmantošanai jeb ad usum (lat. – lietošanai, izmantošanai). Konkrēto rakstu nevajadzētu saistīt ar autoru darbavietām un Latvijas Universitātes vai Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes oficiālo nostāju. Raksta mērķauditorija ir tiesību zinātņu studenti, kas apgūst administratīvās un konstitucionālās tiesības.

Author Biographies

Ringolds Balodis, Latvijas Universitāte

Dr. iur.
LU Juridiskā fakultāte
Valststiesību zinātņu katedras profesors

Annija Kārkliņa, Latvijas Universitāte

Dr. iur. 
LU Juridiskā fakultāte
Valststiesību zinātņu katedras docente

Edvīns Danovskis, Latvijas Universitāte

Mag. iur. 
LU Juridiskā fakultāte
Valststiesību zinātņu katedras lektors

Downloads

Published

2012-09-15

How to Cite

Balodis, R., Kārkliņa, A., & Danovskis, E. (2012). Latvijas konstitucionālo un administratīvo tiesību attīstība pēc neatkarības atjaunošanas. Journal of the University of Latvia. Law, (3), 41–104. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/250

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>