Cēloniskais sakars, nodarot nemantisku kaitējumu veselībai

Authors

  • Jānis Kubilis Latvijas Universitāte

Keywords:

cēloniskais sakars, civiltiesiskā atbildība, nemantiskais kaitējums, kaitējums veselībai, ekspertīze, cēloniskā sakara pierādīšana

Abstract

Publikācijā pētīts cēloniskais sakars kā civiltiesiskās atbildības par nemantisko kaitējumu vese­lībai priekšnoteikums. Pirmkārt, rakstā aplūkota cēloniskā sakara pierādīšanas problemātika civilprocesā, otrkārt, analizēta ekspertīzes loma un nozīme nemantiskā kaitējuma veselībai pierādīšanā, treškārt, akcentētas zinātnes robežas cēloniskā sakara izziņā un pierādīšanā, ceturt­kārt, uzsvērta cēloņa un seku saistības nozīme atbildības noteikšanā. Rakstā izvirzīta tēze, ka nereti viens cēlonis nerada kaitējumu pilnībā, tas rodas vairāku cēloņu iedarbības rezultātā, tādēļ kaitējums nav saistāms tikai ar vienas personas rīcību. Tas jāņem vērā, apmierinot prasību pilnībā vai daļēji vai arī to noraidot, kā arī nosakot atbildības sadalījumu, ja nodarīts multikauzāls kaitējums. Rakstā piedāvāts vērtēt cēloņa un seku saistības līmeņus, kas var palīdzēt noteikt civiltiesiskās atbildības robežas.

Author Biography

Jānis Kubilis, Latvijas Universitāte

LU Juridiskā fakultāte
Civiltiesisko zinātņu katedras doktorants

Downloads

Published

2013-06-15

How to Cite

Kubilis, J. (2013). Cēloniskais sakars, nodarot nemantisku kaitējumu veselībai . Journal of the University of Latvia. Law, (4), 84–100. Retrieved from https://journal.lu.lv/jull/article/view/233