The Concept of Loyalty in Legal Regulation in the Republic of Latvia: Current Situation and Challenges

Authors

  • Ēriks Treļs Riga Stradiņš University
  • Ivans Jānis Mihailovs Riga Stradiņš University

DOI:

https://doi.org/10.22364/jull.16.14

Keywords:

loyalty, officials with special service ranks, pedagogues, service, state, state workers, the requirement to be loyal to the state

Abstract

This publication analyses the concept of loyalty in legal regulation of the Republic of Latvia. The requirement for loyalty is included in several regulatory acts that determine professional standards and requirements for admission to public service or employment. The aim of the paper is to analyse the concept of loyalty in legal regulation and the practice of its application, to identify possible problems, and to propose solutions. The authors have conducted a study using the methods of interpreting the rules of law adopted in legal science. Grammatical, historical, comparative, teleological method and general research methods were used, such as comparison and summarization, causal relationship detection, analysis, and synthesis. Within the framework of the paper, several conclusions are made and proposals are offered for strengthening the requirement of loyalty to the Latvian state in the regulatory framework.

Author Biographies

Ēriks Treļs, Riga Stradiņš University

Dr. iur. 
State Police College
Docent at the Department of Police Law

Riga Stradiņš University
Lecturer at the Faculty of Law

Ivans Jānis Mihailovs, Riga Stradiņš University

Dr. iur.
Riga Stradiņš University
Assistant Professor at the Faculty of Communication

Latvian Academy of Culture
Researcher

References

Balodis, R. (sc. ed.). Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Introduction. Chapter I. General Provisions]. Collective of authors under scientific editorship by prof. R. Balodis. Riga: Latvijas Vēstnesis, 2014. Available: https://www.saeima.lv/satversme/Ievads_Balodis.pdf [last viewed 01.03.2023].

Danovskis, E. Administratīvās atbildības likuma pamatnoteikumu svarīgākās nostādnes [Important Notions of Basic Provisions of Administrative Liability Law]. In: Protecting values enshrined in Constitution: perspectives of different fields of law. Collection of research papers of the 77th International Scientific Conference of the University of Latvia. Riga: University of Latvia Press, 2019, pp. 460–467. Available: https://doi.org/10.22364/juzk.77.49 [last viewed 01.03.2023].

Danovskis, E. Tiesu prakse lietās par valsts dienestu (2007–2013) [Summary of Case Law on Public Service]. Riga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2013. Available: http://at.gov.lv/files/uploads/files/6_Judikatura/Tiesu_prakses_apkopojumi/Valsts_dienests_tiesu_prakses_apkopojums_30102013.doc [last viewed 01.03.2023].

Dālderis, I. Ziņojums Saeimas Kārtības ruļļa 144. panta kārtībā par balsošanas motīviem par 2016. gada 23. novembra Saeimas ārkārtas sēdē izskatāmo likumprojekta “Grozījumi Izglītības likumā” pieņemšanu otrajā, galīgajā lasījumā. [Report in accordance with Article 144 of the Rules of Procedure of the Saeima on the reasons for voting on the second, final reading of the bill “Amendments to the Education Law” to be considered at the extraordinary session of the Saeima on 23 November 2016.] Available: https://www.saeima.lv/steno/Zinojums_par_BalsMot_20161123_12S_Dalderis.pdf [last viewed 01.03.2023].

Dišlers, K. Pienākuma elements tiesībās. [Element of Obligation in Law]. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, No. 3, 1937.

Krastiņš, U. Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās [Direct Intent in Criminal Law]. Riga: Tiesu namu aģentūra, 2017.

Latviešu literārās valodas vārdnīca [Latvian Literary Language Dictionary]. Riga: Zinātne, 1972–1996.

Mihailovs, I. J., Krūmiņa, A. A. Pedagoga atbildības problēmjautājumi Latvijā [Problems of Pedagogues Responsibility in Latvia]. In: Proceedings of the International Scientific Conferences of Faculty of Social Sciences of Daugavpils University. The materials of the International Scientific Conference “Social Sciences for Regional Development 2016”. Part II. Current Problems of State and Law. Prof. V. Meņšikova zin. red. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2017, pp. 103–110. Available: https://du.lv/wp-content/uploads/2022/03/SZF-krajums_II_Tiesibas_2017.pdf [last viewed 01.03.2023].

Šēnbergs, D. Lojalitāte Latvijas Republikai un tās Satversmei: jāgroza valsts dienesta likums [Loyalty to the Republic of Latvia and its Constitution: the civil service law must be amended]. Available: https://ir.lv/2015/03/24/lojalitate-latvijas-republikai-un-tas-satversmei-jagroza-valsts-dienesta-likums/ [last viewed 01.03.2023].

Treļs, Ē. Kriminālatbildība par reliģiskā naida vai nesaticības izraisīšanu [Criminalisation of incitement to religious hatred or discord]. Socrates: Riga Stradins University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law, No. 1 (7), 2017, pp. 9–19. Available: https://doi.org/10.25143/socr.07.2017.1.9-19 [last viewed 01.03.2023].

Treļs, Ē. Normatīvā regulējuma problēmjautājumi lietās par naida izraisīšanu [Problems of the legal framework in cases of incitement to hatred]. Jurista Vārds, No. 25/26 (1239/1240), 21.07.2022, pp. 20–24. Available: https://juristavards.lv/doc/281551-normativa-regulejuma-problemjautajumi-lietas-par-naida-izraisisanu/ [last viewed 01.03.2023].

Treļs, Ē. Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipi [Basic Principles of the Professional Ethics of State Police Officers]. Socrates: Riga Stradins University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law, No. 3(18), 2020, pp. 97–113. Available: https://doi.org/10.25143/socr.18.2020.3.097-113 [last viewed 01.03.2023].

Latvijas Republikas Satversme [The Constitution of the Republic of Latvia] (15.02.1922). Latvijas Vēstnesis, No. 43, 01.07.1993.

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē [Amendments to the Constitution of the Republic of Latvia] (19.06.2014). Latvijas Vēstnesis, No. 131, 08.07.2014.

Administratīvās atbildības likums [Administrative Liability Law: Law of the Republic of Latvia] (25.10.2018). Latvijas Vēstnesis, No. 225, 14.11.2018.

Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā [Law of the Republic of Latvia Law on Administrative Penalties for Offences in the Field of Administration, Public Order, and Use of the Official Language] (07.05.2020). Latvijas Vēstnesis, No. 96, 20.05.2020.

Grozījumi Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā [Amendments to the Law of the Republic of Latvia Law on Administrative Penalties for Offences in the Field of Administration, Public Order, and Use of the Official Language] (31.03.2022). Latvijas Vēstnesis, No. 75A, 19.04.2022.

Grozījumi Valsts civildienesta likumā [Amendments to the State Civil Service Law]. (26.03.2015). Latvijas Vēstnesis, No. 68, 08.04.2015.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likums [Law on the Course of Service of Officials with Special Service Ranks Working in Institutions of the System of the Ministry of the Interior and the Prison Administration] (15.06.2006). Latvijas Vēstnesis, No. 101, 30.06.2006.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likums [Law on Disciplinary Liability of the Officials with Special Service Ranks Working in Institutions of the System of the Ministry of the Interior and the Latvian Prison Administration] (15.06.2006). Latvijas Vēstnesis, No. 101, 30.06.2006.

Izglītības likums [Education Law] (29.10.1998). Latvijas Vēstnesis, No. 343/344, 17.11.1998.

Krimināllikums [Criminal Law] (17.06.1998). Latvijas Vēstnesis, No. 199/200, 08.07.1998.

Par policiju [On Police] (04.06.1991). Ziņotājs, No. 31/32, 15.08.1991.

Valsts civildienesta likums [State Civil Service Law] (07.09.2000). Latvijas Vēstnesis, No. 331/333, 22.09.2000.

Valsts pārvaldes vērtības un ētikas pamatprincipi [Values of State Administration and Fundamental Principles of Ethics]. Cabinet of Ministers Recommendation No. 1 of 21.11.2018. Latvijas Vēstnesis, No. 235, 29.11.2018.

Valsts policijas ētikas kodekss [Code of Ethics of the State Police] (05.02.2020). Available: https://www.vp.gov.lv/lv/media/715/download [last viewed 01.03.2023].

Politsei ja piirivalve seadus [Police and Border Guard Act] (06.05.2009). Available: https://estlex.ee/estlex/?id=76&aktid=115458&fd=1&leht=1 [last viewed 01.03.2023].

Decision of the European Court of Human Rights of 18 November 2014 in “Spūlis and Vaškevičs v. Latvia”, applications No. 2631/10 and 12253/10. Available: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148877 [last viewed 01.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 21 December 2017 in case No. 2017-03-01. Latvijas Vēstnesis, No. 256, 27.12.2017.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 23 November 2015 in case No. 2015-10-01. Latvijas Vēstnesis, No. 231, 25.11.2015.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 11 April 2006 in case No. 2005-24-01. Latvijas Vēstnesis, No. 61, 18.04.2006.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 29 October 2003 in case No. 2003-05-01. Latvijas Vēstnesis, No. 152, 30.10.2003.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 30 August 2000 in case No. 2000-03-01. Latvijas Vēstnesis, No. 307/309, 01.09.2000.

Judgement of the Department of Administrative Cases of the Supreme Court of the Republic of Latvia of 12 February 2014 in case No. A420577912, SA-1/2014. Available: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/355724.pdf [last viewed 01.03.2023].

Judgement of the Administrative Court of the Republic of Latvia of 31 January 2023 in case No. A42-00726-23/3. Available: https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/eclinolemumi/ECLI:LV:ADRJRIT:2023:0131.A420260522.3.S [last viewed 01.03.2023].

Aizsardzības ministrija: 41% Latvijas iedzīvotāju karš Ukrainā ir licis izvērtēt savu lomu valsts aizsardzības stiprināšanā [Ministry of Defence: 41% of Latvian residents have made the war in Ukraine evaluate their role in strengthening national defence] (25.04.2022). Available: https://www.mod.gov.lv/lv/zinas/aizsardzibas-ministrija-41-latvijas-iedzivotaju-kars-ukraina-ir-licis-izvertet-savu-lomu [last viewed 01.03.2023].

Aizliegt ieņemt amatus valsts un pašvaldību institūcijās prokremliski noskaņotām personām [Prohibit pro-Kremlin persons from holding positions in state and local government institutions] (18.05.2022). Available: https://manabalss.lv/aizliegt-ienemt-amatus-valsts-un-pasvaldibu-institucijas-prokrieviski-noskanotam-personam/show [last viewed 01.03.2023].

Frakciju viedokļi 2023. gada 19. janvārī [Opinions of the factions on 19 January 2023] (20.01.2023). Available: https://www.saeima.lv/lv/aktualitates/14-saeimas-frakciju-viedokli/31838-frakciju-viedokli-2023-gada-19-janvari [last viewed 01.03.2023].

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vēstule “Par pedagogu lojalitāti Latvijas Republikai un tās Satversmei” [Letter of the State Education Quality Service “On the loyalty of pedagogues to the Republic of Latvia and its Constitution”] (13.01.2017). Available: https://www.ikvd.gov.lv/lv/media/69/download [last viewed 01.03.2023].

The Latvian State Security Service. VDD detains aggressive supporter of Russia’s war. (21.10.2022). Available: https://vdd.gov.lv/en/news/press-releases/vdd-detains-aggressive-supporter-of-russias-war [last viewed 01.03.2023].

Downloads

Published

2023-10-16

How to Cite

Treļs, Ēriks, & Mihailovs, I. J. (2023). The Concept of Loyalty in Legal Regulation in the Republic of Latvia: Current Situation and Challenges. Journal of the University of Latvia. Law, 16, 226–242. https://doi.org/10.22364/jull.16.14