Władysław Tarnawski and the Critical Reactions of the National Democratic Party in Lviv to the Changes of the March Constitution (1926–1935)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.22364/jull.16.11

Keywords:

Polish Constitution of 17 March 1921, Lviv right-wing, Władysław Tarnawski, National Democrats, Józef Piłsudski, the Sanation movement

Abstract

The article considers the problem of reaction of the greatest Polish opposition party to the post-1926 “Sanation”, namely, the right-wing National Democrat attitudes to the ideas of changes of the Polish Constitution of 1921. The author focuses on the King John Casimir University in Lviv milieu (mostly professors, but also graduates and those allied with these circles – lawyers and journalists). Among many advocates protesting against ruling party’s reforms of the Polish law was Władysław Tarnawski – the professor of English Philology at the University and one of the leaders of Lviv’s right wing. An analysis of the discourse on Polish law carried out by opposition parties against the post-May government allows to grasp the richness of Polish parliamentary life in the authoritarian period. Despite the numerous studies in Polish historiography dealing with the milieu of the National Democrats between 1918 and 1939, the Lviv branch of this party has been understudied.

Author Biography

Tomasz Pudłocki, Jagiellonian University in Kraków

Dr. hab.
Jagiellonian University in Kraków
Associate Professor at the Faculty of History, Department of History of Culture, Science and Education

References

Abraham W. et al. (eds). Nasza konstytucja [Our Constitution. Lecture series]. Cykl odczytów urządzonych staraniem Dyrekcji Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie od 12 do 25 maja 1921 r., Kraków: nakładem autorów, 1921.

Ajnankiel, A. Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926 [From People’s Rule to the May Coup. An outline of the political history of Poland 1918–1926]. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1977.

Brzozowski, W. Problematyka wyznaniowa w Konstytucji marcowej [Religious issues in the March Constitution]. Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, issue 1, 2013, pp. 51–63.

Bukowska-Marczak, E. Przyjaciele, koledzy, wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918–1939) [Friends, colleagues, enemies? Relations between Polish, Jewish and Ukrainian students of the Jan Kazimierz University in Lviv in the interwar period (1918–1939)]. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2019.

Czernicki, P. et al. (eds). Konstytucje polskie dwudziestolecia międzywojennego: doświadczenia, inspiracje, instytucje [Polish constitutions of the interwar period: experiences, inspirations, institutions]. Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, 2014.

Dawidowicz, A. et al. (eds). Prasa Narodowej Demokracji 1886–1939 [Press of National Democrats 1886–1939]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Gibińska-Marzec, M. Tarnawski Władysław. Polski słownik biograficzny, Vol. 52/53, issue 214, 2019, pp. 357–359.

Godek, S. O odrodzeniu Rzeczypospolitej [On the rebirth of the Republic]. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2018.

Górny, M. Kreślarze ojczyzn [Draughtsmen of homelands]. Geografowie i granice międzywojennej Europy, Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2017.

Jaworski, W. L. Uwagi prawnicze o projekcie Konstytucji [Legal notes on the draft Constitution]. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921.

Komarnicki, W. Polskie prawo polityczne (Geneza i system) [Polish political law (Genesis and system)]. Warszawa: Księgarnia F. Hoesicka, 1922.

Kraczkowski, R. Prawa obywatelskie w Konstytucji marcowej [Citizens’ rights in the March Constitution]. Studia Iuridica, issue 24, 1992, pp. 49–60.

Krukowski, S. Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r. [The genesis of the constitution of 17 March 1921]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.

Kulesza, W. T. Konstytucja z 17 marca 1921 r. na tle ówczesnych konstytucji europejskich (1919–1922) [The Constitution of March 17, 1921 against the background of the European constitutions at the time (1919–1922)]. Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, issue 1, 2013, pp. 19–32.

Landau, Z., Skrzeszewska, B. Sprawa Gabriela Czechowicza przed Trybunałem Stanu – wybór dokumentów [The case of Gabriel Czechowicz before the State Tribunal – selected documents]. Warszawa: Wydawnictwo, PWN, 1961.

Maguś, J. „Słowo Polskie” w latach 1918–1928. Organ prasowy Narodowej Demokracji [“Słowo Polskie” in the years 1918–1928. Press organ of the National Democrats]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2019.

Malec, D. Koncepcja administracji oraz jej kontroli w Konstytucji marcowej z 1921 r. [The concept of administration and its control in the March Constitution of 1921]. Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego, issue 1, 2013, pp. 7–17.

Malec, D. Zagadnienia administracji w Konstytucji marcowej. Uwagi z okazji 90. rocznicy uchwalenia Konstytucji z 17 marca 1921 r. [Issues of administration in the March Constitution. Remarks on the occasion of the 90th anniversary of the adoption of the Constitution of 17 March 1921]. Przegląd Sejmowy, Vol. 19, issue 1, 2011, pp. 11–26.

Mierzwa, J. Konstytucja marcowa 1921 roku [Constitution of March 1921]. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2021.

Peratiatkowicz, A. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [Constitution of the Republic of Poland]. Poznań: Fiszer i Majewski, 1921.

Pietrzak, M. Konstytucja z 17 marca 1921 r. z perspektywy 80 lat [The Constitution of 17 March 1921 viewed from the perspective of 80 years onward]. Przegląd Sejmowy, Vol. 9, issue 2, 2001, pp. 9–20.

Pudłocki, T. English and German studies at the Jagiellonian University between the two World Wars: The ideal of a scholar and challenges of reality. Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Vol. 145, issue 2: W kręgu historii nauki i oświaty. Uniwersyteckie środowiska filologów krakowskich i lwowskich 1850–1939, 2018.

Pudłocki, T. Serving Science versus Serving the Country: University Professors of Western Neophilologies in Poland, 1918–1923. In: Pudłocki, T. et al. (eds). Postwar Continuity and New Challenges in Central Europe, 1918–1923. The War That Never Ended, New York – London: Routledge, 2022, pp. 398–420.

Redzik, A. (ed.). Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Kraków: Wydawnitwo Wysoki Zamek, 2015.

Sarnecki, P. Konstytucja marcowa a rozwój konstytucjonalizmu polskiego [The March Constitution and the development of Polish constitutionalism]. Przegląd Sejmowy, Vol. 43, issue 2, 2001, pp. 21–39.

Starzyński, S. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17. Marca 1921 r. [Constitution of the Republic of Poland of 17 March 1921]. Przegląd Prawa i Administracji, Vol. 46, 1921, pp. 94–115.

Tusiński, P. A. Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1922 [Legislative Sejm of the Republic of Poland 1919–1922]. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2019.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego [Scientific Journals of the Jagiellonian University]. Prace Historyczne, Vol. 147, issue 4: Oblicza Polski niepodległej 1918–1939, 2020.

Projekty konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej [Constitutional projects of the Republic of Poland]. Warszawa: Kancelaria Cywilna Naczelnika Państwa, 1920.

Cisza w gmachu sejmowym [Silence in the parliament building]. Kurier Lwowski, Vol. 7, issue 219, 1934, p. 1.

Elaborat konstytucyjny Senatu [Constitutional essay of the Senate]. Kurier Lwowski, Vol. 8, issue 18, 1935, p. 3.

Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 304, 1933, p. 1.

Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 313, 1933, p. 1.

Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 323, 1933, p. 1.

Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 340, 1933, p. 1.

Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 342, 1933, p. 1.

Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 348, 1933, p. 1.

Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 350, 1933, p. 1.

Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 356, 1933, p. 2.

Kurier Lwowski, Vol. 7, issue 10, 1934, p. 1.

Kurier Lwowski, Vol. 7, issue 11, 1934, p. 1.

Min[inister] Piłsudski podyktuje swoje „tezy” po ukończeniu debaty konstytucyjnej w komisji sejmowej [Minister Piłsudski will dictate his “theses” after the conclusion of the constitutional debate in the parliamentary commission]. Kurier Lwowski, Vol. 6, , issue 362, 1933, p. 1.

Pieracki, J. Po decyzji Trybunału Stanu [Pursuant to the decision of the State Tribunal]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 380, 1929, p. 1–2.

Przed uchwaleniem nowej „konstytucji” [Before the adoption of the new “constitution”]. Kurier Lwowski, Vol. 8, issue 67, 1935, p. 3.

Starzyński, S. Konstytucja Państwa Polskiego [Constitution of the Polish State]. Lwów: Towarzystwo Naukowe we Lwowie, 1921.

Ś[wirski], [W.] Absolutyzm czy reforma parlamentu [Absolutism or parliamentary reform]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 395, 1929, p. 1.

Ś[wirski], [W]. Legitymacja [Legitimacy]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 561, 1929, p. 1.

Ś[wirski,] [W]. Skąd te zachwyty dla odpowiedzialności parlamentarnej [Where does this admiration for parliamentary accountability come from]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 379, 1929, p. 1.

Ś[wirski], [W]. Wobec obiegających pogłosek [With the rumors circulating]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 382, 1929, p. 1.

Tarnawski, W. Cesarz Wespazjan a nasze czasy [Emperor Vespasian and our times]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 4, issue 209, 1931, p. 1;

Tarnawski, W. Czterdzieści cztery [Fourty four]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 326, 1929, p. 1.

T[arnawski], W. Dyktatura [Dictatorship]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 278, 1929, p. 4.

Tarnawski, W. Dyktatura czy Prima Aprilis [Dictatorship or April Fool’s Day]. Lwowski Kurier Poranny, Vol 3, issue 92, 1930, p. 1.

Tarnawski, W. Egzamin z etyki [Examination in ethics]. Kurier Lwowski, Vol. 4, issue 1, 1931, p. 1.

Tarnawski, W. Fatalny pomysł [A fatal idea]. Kurier Lwowski, Vol. 7, issue 288, 1934, p. 3.

Tarnawski, W. Gruszki na wierzbie [Pears on the willow]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 548, 1929, p. 1.

Tarnawski, W. Jak to sobie wyobraża p. Kościałkowski [As Mr Kościalkowski imagines it]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 562, 1929, p. 1.

Tarnawski, W. Jakie bywają konstytucje? [What are the constitutions like?]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 556, 1929, p. 1.

Tarnawski, W. Jeszcze coś niecoś z historii [Something else from history]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 279, 1929, p. 1.

Tarnawski, W. Jeszcze Senat p. Sławka [Still the Senate of Mr. Sławek}. Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 224, 1933, p. 2.

Tarnawski, W. Ku dawnym ideałom [To the old ideals]. Kurier Lwowski, Vol. 4, issue 51, 1931, p. 1.

Tarnawski, W. Kuchmistrze z mieszkania p. Sławka [Chefs from Mr. Sławek’s dwellings]. Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 272, 1933, p. 2.

Tarnawski, W. Lekcja poglądowa [Review lesson]. Kurier Lwowski, Vol. 5, issue 56, 1932, pp. 1–2.

Tarnawski, W. Niepoprawni [Incorrect]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 3, issue 16, 1930, p. 1.

Tarnawski, W. O banknocie dwudziestozłotowym i o innych rzeczach [About the twenty-zloty bill and other things]. Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 312, 1933, p. 2.

Tarnawski, W. O godność i powagę przyszłego prezydenta [Concerning the dignity and seriousness of the future president]. Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 40, 1933, p. 1.

Tarnawski, W. Parte i partyjniactwo [Party and partisanship]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 276, 1929, p. 1.

Tarnawski, W. Patrzą w przyszłość [They look to the future]. Kurier Lwowski, Vol. 5, issue 8, 1932, p. 1.

Tarnawski, W. Pełnomocnictwa [Mandate]. Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 75, 1933, p. 1.

Tarnawski, W. Pod powierzchnią [Under the surface]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, 1929, issue 589, p. 1.

Tarnawski, W. Prasie sanacyjnej do sztambuchu [Sanation press to the album]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 565, 1929, p. 1.

Tarnawski, W. Przed możliwą zmianą warty [Before a possible changing of the guard]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 5, issue 104, 1932, p. 1.

Tarnawski, W. Rada ekspresów [Express Council]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 3, issue 135, 1930, p. 1.

Tarnawski, W. Przez Londyn [Through London]. Kurier Lwowski, Vol. 6, issue 360, 1933, p. 2.

Tarnawski, W. Rady podstarzałej damulki [The advice of an elderly lady]. Kurier Lwowski. Vol. 6, issue 335, 1933, p. 2.

Tarnawski, W. Sesja sejmowa i wybory samorządowe [Sejm session and local government elections]. Kurier Lwowski. Vol. 6, issue 305, 1933, p. 2.

Tarnawski, W. Tak dobrze nie ma [It’s not that good]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 385, 1929, p. 1.

Tarnawski, W. Trzy siły [Three forces]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 3, issue 102, 1930, p. 1.

Tarnawski, W. W chwilach oczekiwania [In moments of anticipation]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 595, 1929, p. 1.

Tarnawski, W. W dzień święta narodowego [On the day of the national holiday]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 298, 1929, p. 1.

Tarnawski, W. Wyspiański jako prorok [Wyspiański as a prophet]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 3, issue 43, 1930, p. 1.

Tarnawski, W. Z makulatury wyborczej [From electoral paper]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 3, issue 319, 1930, pp. 1–2.

Tarnawski, W. Z powodu plotek [Because of the rumors]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 3, issue 355, 1930, p. 1.

Tylko głosami BB uchwalił Sejm konstytucję [The Sejm passed the constitution only with the votes of the BB]. Kurier Lwowski, Vol. 8, issue 17, 1935, p. 1.

W. T. Parte i partyjniactwo [Party and partisanship]. Lwowski Kurier Poranny, Vol. 2, issue 276, 1929, p. 1.

W jaki sposób BB przeprowadzi konstytucje przez Sejm? [How will BB get the constitutions through the Sejm?]. Kurier Lwowski, Vol. 8, issue 20, 1935, p. 1.

Downloads

Published

2023-10-16

How to Cite

Pudłocki, T. (2023). Władysław Tarnawski and the Critical Reactions of the National Democratic Party in Lviv to the Changes of the March Constitution (1926–1935). Journal of the University of Latvia. Law, 16, 178–194. https://doi.org/10.22364/jull.16.11