Consolidation of the Principle of Democratic Elections in the Law of the Latvian People

Authors

  • Jānis Lazdiņš University of Latvia

DOI:

https://doi.org/10.22364/jull.16.10

Keywords:

democracy, abolition of serfdom, electoral rights, freedom, civil parish community

Abstract

The article provides an analysis of the gradual consolidation of the principle of democratic elections in the election law of the Latvian people during the period from the abolition of serfdom in the Baltic Governorates of the Russian Empire at the beginning of the 19th century until the adoption of the Satversme [Constitution] of the Republic of Latvia on 15 February 1922. Abolition of serfdom was chosen as a point of reference for the publication, because “emancipation” gave liberty to the majority of Latvians as persons belonging to the peasant class. Until proclamation of the Republic of Latvia (1918), Latvians gained election experience in electing the councils of civil parishes, cities and the State Duma of the Russian Empire. None of the elections held in the Russian Empire can be considered to be democratic, since the principle of voters’ equality was not complied with. Demand for democratic elections as denial of inequality consolidated among the Latvian people by the end of the 19th century. It is proven by the projects of Latvia’s autonomy, elaborated even before the democratic February Revolution in the Russian Empire (1917). Following the proclamation of the Republic of Latvia, the legislator only enshrined (documented) in legal acts the will of the Latvian people to elect state and local government officials democratically.

Author Biography

Jānis Lazdiņš, University of Latvia

Dr. iur. 
Faculty of Law, University of Latvia
Professor at the Department of Legal Theory and History

References

Ābers, B. Vidzemes zemnieku stāvoklis 19. gs. pirmā pusē [The Situation of Vidzeme’s Peasants in the First Half of the 19th Century]. Rīga: Grāmatu apgādniecība A. Gulbis, 1936.

Ābers, B. Rundāles pagasta tiesas protokoli 1819.–28. g. [Records of the Court of Rundāle Civil Parish]. In: Tautas vēsturei. Veltījums profesoram Arvedam Švābem [For the People’s History. Dedicated to Professor Arveds Švābe] 25.V.1888–25.V.1938. Rīga: Grāmatu apgādniecība A. Gulbis, 1938.

Blūzma, V. Latvijas Republikas valsts dibināšana un nacionālās tiesību sistēmas veidošana [Establishment of the State of the Republic of Latvia and Development of the National Legal System] (1918–1922). In: Latvijas tiesību vēsture [History of Latvian law] (1914–1922). Rīga: Fonds Latvijas Vēsture, 2000, pp. 143–214.

Dišlers, K. Latvijas pagaidu konstitūcija [Provisional Constitution of Latvia]. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, No. 2/3, 1920, pp. 49–56.

Dišlers, K. Latvijas Republikas Satversmes attīstība [Development of the Constitution of the Republic of Latvia]. In: Latvijas Republika desmit pastāvēšanas gados [The Republic of Latvia in 10 years]. Rīgā: Grāmatniecības akciju sabiedrība Golts un Jurjans, 1928, pp. 73–75.

Dišlers, K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē [Introduction to the science of Latvian state law]. Rīga: TNA, 2017.

Jhering, R. von. Der Kampf um’s Recht. Zum hundertsten Todesjahr des Autors herausgegeben von Felix Ermacora [The Struggle for Law. Edited by Felix Ermacora for the centenary of the author’s death]. Available: https://www.koeblergerhard.de/Fontes/JheringDerKampfumsRecht_hgvErmacora1992.pdf [last viewed 15.05.2023].

Kalniņš, V. Latvijas PSR valsts un tiesību vēsture. I. Feodālisma un topošā kapitālisma laikmets XI–XIX gs. [The History of the State and the Law of the Latvian SSR. I. The Age of Feudalism and Nascent Capitalism XI–XIX c]. Rīgā: Zvaigzne, 1972.

Kant, I. Die Metaphysik der Sitten [The Metaphysics of Morals]. Stuttgart: Philipp Reclam jun., 2011.

Lazdiņš, J. Valsts Prezidenta institūta tapšana Latvijā [Creation of the Institute of the President of the State in Latvia]. Jurista Vārds, No. 46(745), 13.11.2012, pp. 8–14.

Lazdiņš, J. Konstitucionālisma pirmsākumi un nerealizētie valstiskumi Latvijā [The Origins of Constitutionalism and Unembodied Statehoods in Latvia]. Jurista Vārds, No. 23(774), 2013, pp. 6–15.

Lazdiņš, J. Rechtspolitische Besonderheiten bei der Entstehung des lettischen Staates und seiner Verfassung [Legal-political peculiarities in the formation of the Latvian state and its constitution.]. Journal of the University of Latvia. Law, No. 7, 2014, pp. 9–20.

Lazdiņš, J. Abolition of serfdom and organisation of civil parish communities. In: Latvia and Latvians. Volume II. Collection of scholarly articles. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2018, pp. 312–346.

Lazdiņš, J. Laime Jāņa Pliekšāna (Raiņa) tiesību filozofijā [Happiness in Jānis Pliekšāns’ (Rainis’) philosophy of law]. Journal of the Institute of Latvian History, special edition, 2022, pp. 7–22.

Luts-Sootak, M. Siimets-Gross, H. Baltic peasants after emancipation – free and equal people or a new social estate in the estate-based society. In: Legal Science: Functions, Significance and Future in Legal Systems II (PDF). The 7th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia 16–18 October 2019, Riga: University of Latvia (Collection of Research Papers), 2020, pp. 158–167. Available: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/rakstu-krajumi/lu-juridiskas-fakultates-zinatniska-konference-2/ [last viewed 15.05.2023].

Mieriņa, A. Agrārās attiecības un zemnieku stāvoklis Kurzemē XIX gs. II pusē. [Agrarian Relations and the Situation of Peasants in Kurzeme in the 2nd Half of XIX c.]. Rīgā: Zinātne, 1968.

Mucinieks, P. Latvijas pašvaldību iekārta [Latvian local government system]. Rīgā: LU Studentu padomes grāmatnīcas izdevums, 1938.

Rīga. 1860–1917. Rīga: Zvaigzne, 1978.

Schmidt, O. Rechtsgeschichte Liv-, Est- und Curlands [Legal history of Livonia, Estonia and Curland]. Jurjew (Dorpat): In Commission bei E. J. Karow, 1895.

Straubergs, J. Rīgas vēsture. XII–XX gadsimts [History of Riga. XII–XX century.]. Rīga: Latvijas Mediji, 2019.

Šilde, Ā. Latvijas vēsture [History of Latvia]. 1914–1940. Stockholm: Daugava, 1976.

Šilde, Ā. Pirmā republika. Esejas par Latvijas valsti [First Republic. Essays on the Latvian State]. Rīga: Elpa, 1993.

Švābe, A. Latvijas vēsture [History of Latvia]. 1800–1914. Uppsala: Daugava, 1958.

Zemītis, G. Drošības aspekti Latvijas vēsturē. No vissenākiem laikiem līdz mūsu dienām [Security Aspects in the History of Latvia. From Ancient Times to Our Days]. Rīga: Latvijas Universitāte, 2023.

Latvijas Republikas Satversme [The Constitution of the Republic of Latvia] (15.02.1922). Available: https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme [last viewed 15.05.2023].

Tautas Padomes Politiskā platforma [The Political Platform of the People’s Council] (18.11.1918). Pagaidu Valdības Vēstnesis, No. 1, 14./01.12.1918.

Latvijas pilsoņiem! [To the Citizens of Latvia!] (18.11.1918). Pagaidu Valdības Vēstnesis, 14./01.12.1918, No. 1. Deklarācija par Latvijas valsti [Declaration on the State of Latvia] (27.05.1920). Valdības Vēstnesis, No. 118, 28.05.1920,

Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi [Provisional Regulation on the Order of the Latvian State] (01.06.1920). Likumu un valdības rīkojumu krājums, 31.08.1920, No. 4, doc. No. 183.

Latvijas pagastu satversmes pagaidu likums [The Provisional Law on the Satversme of Latvian Civil Parishes] (04.12.1918). Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rihkojumu Krahjums. 15.07.1919, [No.] 1, doc. No. 7.

Latgales pagastu satversmes pagaidu noteikumi [Provisional Regulation on the Satversme of Latgale Civil Parishes] (16.07.1919). Papildinājums pie Likumu un Waldibas Rihkojumu Krahjuma. Rīgā: Teesleetu ministrijas kodifikazijas isdevums, 1921, doc. No. 66.

Latvijas Satversmes Sapulces vēlēšanu likums [The Law on Electing the Latvian Constitutional Assembly] (19.08.1919). Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rihkojumu Krahjums. 27.09.1919, [No. 9], doc. No. 124.

Pagaidu noteikumi par pilsētu domnieku vēlēšanām [Provisional Regulation on Electing Town Councillors] (18.08.1919). Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rihkojumu Krahjums. 27.10.1919. 27, [No.] 10, doc. No. 125.

Pagaidu noteikumi par apriņķu padomēm un valdēm [Provisional Regulation on District Councils and Boards] (20.09.1919). Papildinājums pie Likumu un Waldibas Rihkojumu Krahjuma. Rīgā: Teesleetu ministrijas kodifikazijas isdevums, 1921, doc. No. 14.

Likums par agrāko Krievijas likumu spēkā atstāšanu Latvijā [Law on Leaving the Former Laws of Russian in Force in Latvia] (05.12.1919). Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1919, No. 13, doc. No. 154.

Par pagasta padomes vēlēšanām [On Electing the Civil Parish Council] (01.03.1920). Likumu un valdības rīkojumu krājums, 22.03.1922, No. 4, doc. No. 57.

Par muižnieku korporāciju slēgšanu [On Closing Noble Corporations] (29.06.1920). Likumu un valdības rīkojumu krājums, 31.08.1920, No. 4, doc. No. 187.

Par miestiem [On Hamlets] (15.11.1920). Likumu un waldības rihkojumu krahjums, 29.12.1920, No. 14, doc. No. 243.

Par muižnieku bāriņu tiesu slēgšanu [On Closing Noble Orphan Courts] (16.11.1920). Likumu un valdības rīkojumu krājums, 29.12.1920, No. 14, doc. No. 248.

Likums par pagasta padomes vēlēšanām [ Law on Electing the Civil Parish Council] (01.03.1922). Likumu un valdības rīkojumu krājums, 22.03.1922, No. 4, doc. No. 57.

Par Vidzemes muižnieku kredītsavienības un Kurzemes kredītbiedrības likvidāciju [On Liquidation of the Credit Union of Vidzeme Nobles and Kurzeme Credit Society] (10.03.1922). Likumu un valdības rīkojumu krājums, 22.03.1922, No. 4, doc. No. 61.

Likums par Saeimas vēlēšanām [Law on the Saeima Election] (09.06.1922). Valdības Vēstnesis, 30.06.1922, No. 141.

Papildinājumi pie Satversmes Sapulces vēlēšanu likuma [Additions to the Law on Electing the Latvian Constitutional Assembly]. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 30.04.1920, No. 2, doc. No. 178.

Uchrezhdenie o Kurlyandskih" krest'yanax" [Decree on the Peasants of Courland] (25.08.1817). Polnoe sobranie zakonov" Rossijskoj imperii [hereafter – PSZ], Vol. XXXIV, No. 27024, 1817. Available: https://nlr.ru/e-res/law_r/search.php?regim=4&page=340&part=737 [last viewed 15.05.2023] [hereafter, the Internet address and the date of viewing will not be indicated by the laws of the Russian Empire].

Polozhenie o Liflyandskih" krest'yanax" [Regulation on the Peasants of Livonia] (26.03.1819). PSZ, Vol. XXXVI, No. 27735, 1819.

Manifest (19.02.1861). O Vsemilostivejshem" darovanii krepostnym" lyudyam" prav" sostoyaniya svobodnyh" sel'skih" obyvatelej i ob" ustrojstve ih" byta [Manifesto. – On the All-Gracious Granting to the Serfs of the Right to the Status of Free Rural People and Their Living Conditions]. PSZ, Vol. XXXVI, No. 36650, 1861.

Vysochajshe utverzhdennoe Obshchee Polozhenie o krest'yanah", vyshedshih" iz" krepostnoj zavisimosti [The Most Supremely Approved General Regulations on Peasants Freed from the Dependence in Serfdom]. PSZ, Vol. XXXVI, No. 36657, 1861.

Vysochajshe utverzhdennoe Obshchee Polozhenie o pozimel'nom" ustrojstve krest'yan", vodvorennyh" na pomeshchich'ih" zemlyah" v" guberniyah": Vilenskoj, Grodnenskoj, Kovenskoj, Minskoj i chasti Vitebskoj [The Most Supremely Approved General Regulations on Land Arrangement for [Peasants] Settled ion Nobles’ Lands in the Governorates of Vilnius, Grodno, Kaunas, Minsk and Part of Vitebsk Governorate]. PSZ, Vol. XXXVI, No. 36665, 1861.

Uchrezhdeniya sudebnyh" ustanovlenij [Regulation on Courts]. PSZ, Vol. 39, part 2, No. 41475, 1864.

Polozhenie o volostnom" obshchestvennom" upravlenii v" Ostzejskih" guberniyah" [Pribaltijskih" guberniyah"] [On Public Administration of the Civil Parish in Baltic Governorates] (19.02.1866). PSZ, Vol. XLI, No. 43034, 1866.

Pravila o primenenii Vysochajshe utverzhdennogo, 16 Iyunya 1870 goda, Gorodovae polozheniya k" gorodam" Pribaltijskih" gubernij [On Applying the Most supremely approved Rules on Towns of 16 June 1870 in the Baltic Governorates] (26.03.18770. PSZ, Vol. LII, No. 57101, 1877.

Gorodovoe polozhenie [Regulations on Towns] (10.06.1870). PSZ, Vol. XLV, No. 48498, 1870.

I. O preobrazovanii sudebnoj chasti v" Pribaltijskih" guberniyah" i II. O preobrazovanii krect'yanskih" prisutstvennyh mest" Pribaltijskih" gubernij. [I. On the Transformation of the Judiciary in the Baltic Governorates and II. On the Transformation of the Peasant Offices of the Baltic Governorates]. PSZ, Vol. IX, No. 6188, 1889.

Gorodovoe polozhenie [Regulations on Towns] (11.06.1892). PSZ, Vol. XII, No. 8708, 1892.

Manifest ob usovershenstvovanii gosudarstvennogo poryadka [Manifesto for the Improvement of State Order] (17.10.1905). PSZ, Vol. XXV, No. 26803, 1905.

Osnovnye gosudarstvennye zakony [Fundamental Laws of the State] (23.04.1906). PSZ, Vol. XXVI, No. 27805, 1906.

Polozhenie o vyborah" v" Gosudarstvennuyu Dumu [Regulations on Elections into the State Duma]. Polnyj svod" zakonov Rossijkoj imperii. V" 2-h" knigah". Kniga 1. Tomy. S.-Peterburg": izdanie knizhnogo magazina "Zakonovedenie", 1911.

Latvijas Tautas Padome. II puse [The People’s Council of Latvia. II Half]. Rīga: Satversmes Sapulces izdevums, 1920.

Latvijas Tautas Padome. I. puse [stenogrammas] [The People’s Council of Latvia. I Half [transcripts]]. Rīga: Satversmes Sapulces izdevums, 1920.

Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammas [Transcripts of the Latvian Constitutional Assembly], No. 14, 1921.

Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammas [Transcripts of the Latvian Constitutional Assembly], No. 15, 1921.

Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammas [Transcripts of the Latvian Constitutional Assembly], No. 18, 1921.

Latvijas Satversmes Sapulces stenogrammas [Transcripts of the Latvian Constitutional Assembly], No. 4, 1922.

Downloads

Published

2023-10-16

How to Cite

Lazdiņš, J. (2023). Consolidation of the Principle of Democratic Elections in the Law of the Latvian People. Journal of the University of Latvia. Law, 16, 160–177. https://doi.org/10.22364/jull.16.10

Most read articles by the same author(s)