Social Welfare for Ukrainian Citizens in Poland. Selected Aspects

Authors

  • Dominika Cendrowicz University of Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.22364/jull.16.09

Keywords:

social welfare, Act on assistance to Ukrainian citizens in connection with the armed conflict on the territory of that country, war refugees, war in Ukraine, Republic of Poland

Abstract

The objective of the article is to analyse the provisions of the Act on assistance to Ukrainian citizens in connection with the armed conflict on the territory of that country of 12 March 2022 (hereinafter: Act on Assistance or AoAUC) regarding the ability of this group of foreigners to apply for social welfare in Poland. The article reconstructs the personal criteria regarding the right to social welfare for Ukrainian citizens who have come to Poland as a result of the unprecedented aggression of the Russian Federation on the territory of independent Ukraine. It also discusses the principles and procedure of its award to Ukrainian citizens by the authorities of the Polish public administration. De lege lata and de lege ferenda conclusions are formulated on the extent and forms of social welfare for which Ukrainian citizens may apply.

Author Biography

Dominika Cendrowicz, University of Wrocław

Dr. hab. 
Faculty of Law, Administration and Economics, University of Wrocław
Assistant Professor at the Institute of Administrative Sciences

References

Cendrowicz, D. Sytuacja administracyjnoprawna adresata świadczeń z zakresu pomocy społecznej [The administrative law situation of a social welfare beneficiary]. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 2017.

Klimowicz, I., Jóźwiak, S. Pomoc społeczna i wsparcie instytucji pomocowych dla uciekinierów wojennych z Ukrainy – wybrane aspekty ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [Social welfare and support of institutions providing aid to war refugees from Ukraine – selected aspects of the Act on assistance to Ukrainian citizens in connection with the armed conflict on the territory of that country]. Doradca w Pomocy Społecznej, No. 90, May 2022.

Lipowicz, I. Samorząd terytorialny jako podmiot administracji świadczącej [Local self-government as a providing administrative entity]. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, No. 3, 2015.

Maczyński, P. Jak przyznawać świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy ‘krok po kroku’ [How to grant social welfare benefits to Ukrainian citizens ‘step by step’]. LEX/el. 2022 Database.

Nitecki, S. Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń [Social welfare. Procedures of granting benefits]. Wrocław: Gaskor Sp. z o.o., 2011.

Nitecki, S. Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym [The right to social welfare in the Polish legal system]. Warsaw: Wolters Kluwer, 2008.

Sierpowska, I. Bezpieczeństwo socjalne jako kategoria dobra publicznego – na przykładzie pomocy społecznej [Social security as a category of a public good – based on the example of social welfare]. In: Administracja dóbr i usług publicznych [Administration of public goods and services], Woźniak, M. (ed.). Warsaw: Difin, 2013.

Sierpowska, I. Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne [Social welfare as a providing administration. Administrative law study]. Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2012.

Skoczylas, A., Piątek, W. Komentarz do art. 16 [Commentary on Article 16]. In: Konstytucja RP. Komentarz. Tom 1 [Constitution of the Republic of Poland. Commentary. Volume 1], Safjan, M., Bosek, L. (eds). Warsaw: C. H. Beck, 2016.

Szmid, K., Sawicki, P. (eds). Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [The Act on assistance to Ukrainian citizens in connection with the armed conflict on the territory of that country]. Warsaw: C. H. Beck, 2022.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [Constitution of the Republic of Poland] (02.04.1997), Journal of Laws, No. 78, item 483.

Kodeks postępowania administracyjnego [The Administrative Procedure Code] (14.06.1960), Journal of Laws, 2023, item 775, as amended.

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych [The Act on Housing Allowances] (21.06.2001), Journal of Laws, 2021, item 2021, as amended.

Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [The Act on Granting Protection to Foreigners on the Territory of the Republic of Poland] (13.06.2003), Journal of Laws, 2022, item 1264, as amended.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych [The Act on Family Benefits] (28.11.2003), Journal of Laws, 2023, item 390, as amended.

Ustawa o pomocy społecznej [The Act on Social Welfare] (12.03.2004), Journal of Laws, 2023, item 901, as amended.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [The Act on the Promotion of Employment and Labour Market Institutions] (20.04.2004), Journal of Laws, 2023, item 735, as amended.

Ustawa o Karcie Polaka [The Act on the Pole’s Card] (07.09.2007), Journal of Laws, 2023, item 192.

Ustawa o ewidencji ludności [The Act on the Register of the Population] (24.09.2010), Journal of Laws, 2022, item 1191.

Ustawa o cudzoziemcach [The Act on Foreigners] (12.03.2013), Journal of Laws, 2023, item 1512, as amended.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci [The Act on State Aid in the Upbringing of Children] (11.02.2016), Journal of Laws, 2023, item 810.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [The Act on Assistance to Ukrainian Citizens in Connection with the Armed Conflict on the Territory of That Country] (12.03.2022), Journal of Laws, 2023, item 103, as amended.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego [Regulation of the Minister of the Family and Social Policy on the Family Community Interview] (08.04.2021), Journal of Laws, item 893.

Council Directive 2001/55/EC of 20.07.2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of effort between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof (OJ L EU No. 212, p. 12)

Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 04.03.2022 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC, and having the effect of introducing temporary protection (OJ L 71, 4.3.2022, p.p 1–6).

Ruling of the Supreme Administrative Court of 09.05.2007, I GSK 1414/06, Lex Database No. 351111.

Ruling of the Supreme Administrative Court of 01.03.2017, I OSK 2407/15, Lex Database No. 2277804.

Ruling of the Voivodship Administrative Court in Lublin of 17.01.2019, II SA/Lu 726/18, Lex Database No. 2624773.

European Council conclusions of 24.02.2022 on Russia’s unprovoked and unjustified military aggression against Ukraine. Available: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/24/european-council-conclusions-24-february-2022/ [last viewed 17.07.2022].

Pomoc społeczna dla uchodźców [Social welfare for refugees]. Najwyższa Izba Kontroli [Supreme Audit Office of the Republic of Poland]. Available: https://www.nik.gov.pl/plik/id,10216,vp,12539.pdf [last viewed: 10.07.2022].

The official profile of the Polish Border Guard Service on Twitter. Available: https://twitter.com/Straz_Graniczna [last viewed 02.07.2023].

Uchodźcy z Ukrainy objęci tymczasową ochroną w państwach Europy Środkowej [Refugees from Ukraine under temporary protection in European countries]. Available: https://ies.lublin.pl/komentarze/uchodzcy-z-ukrainy-objeci-tymczasowa-ochrona-w-panstwach-europy-srodkowej/ [last viewed: 02.07.2023].

Uzasadnienie do Rządowego projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [Justification to the government bill on assistance to Ukrainian citizens in connection with the armed conflict in Ukraine]. Available: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2069 [last viewed 21.05.2022].

Downloads

Published

2023-10-16

How to Cite

Cendrowicz, D. (2023). Social Welfare for Ukrainian Citizens in Poland. Selected Aspects. Journal of the University of Latvia. Law, 16, 148–159. https://doi.org/10.22364/jull.16.09