First Century of the Satversme: Constitutional Development and Perspectives

Authors

  • Ringolds Balodis University of Latvia
  • Jānis Pleps University of Latvia

DOI:

https://doi.org/10.22364/jull.16.06

Keywords:

Satversme (the Constitution of Latvia), parliamentarism, separation of powers, constitutional relativism, judicial activism, weakness of the parliament, the President of the State

Abstract

The centenary of the Satversme – the Constitution of the Republic of Latvia – in 2022 was an important event for the State of Latvia. The Satversme is one of the oldest valid constitutions in Europe. Its fate is unique, making Latvia interesting in the context of comparative constitutional law.
The authors of this article have examined the creation and evolution of the Satversme in the course of the last century, as well as analysed the current changes to the system of the Latvian State. Re-examining the instruments of direct democracy (referendum and legislative initiative), by expanding participation of the totality of Latvia’s citizens in public administration, has been outlined as a direction requiring improvements, likewise, “parliamentary weakness”, leading to judicial activism, is examined and leads to reflections on the need to increase the role of the President in the area of separation of powers, as well as control over the parliament and the executive power.

Author Biographies

Ringolds Balodis, University of Latvia

Dr. iur. 
Faculty of Law, University of Latvia
Professor at the Department of Constitutional and Administrative Law

Jānis Pleps, University of Latvia

Dr. iur.
Faculty of Law, University of Latvia
Assistant Professor at the Department of Legal Theory and History

References

Āboltiņa, S. Likumdošanas procesa norise un kvalitāte – no Saeimas skatupunkta [The Course and Quality of Legislative Procedure – from the Saeima’s Perspective]. Jurista Vārds, No. 41(944), 11.10.2016.

Balodis, R. Priekšvārds [Foreword]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter VIII. Fundamental Human Rights]. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 3. lpp.

Balodis, R. Latvijas Republikas Valsts prezidenta institūts [The Institution of the President of the Republic of Latvia]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter III. The President. Chapter IV. The Cabinet]. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017.

Balodis, R. Ārkārtas situācijās Saeimai pilnvaras uz laiku ir jānodod valdībai [In Emergency Situations, the Saeima should Temporarily Transfer its Mandate to the Government]. Jurista Vārds, No. 18(1128), 05.05.2020.

Balodis, R. Ir nepieciešama adekvāta pēcnācējnorma svītrotā Satversmes 81. panta vietā [Adequate Successor Provision Replacing Deleted Article 81 of the Satversme is Needed]. Jurista Vārds, No. 43(1153), 27.10.2020.

Balodis, R. Kā cīņa par latgaliešu valodu ietekmēja latviešu valodas statusu [How Fight for the Latgalian Language Influenced the Status of the Latvian Language]. Jurista Vārds, No. 38(1200), 21.09.2021.

Balodis, R. Par tautas tiesībām un faktiskām iespējām grozīt Latvijas Republikas Satversmi [On the Rights and Actual Possibilities of the People to Amend the Satversme of the Republic of Latvia]. In: Tiesības un tiesiskā vide mainīgos apstākļos [Law and Legal Environment in Changing Circumstances]. Latvijas Universitātes 79. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021.

Balodis, R. Ārkārtējās situācijas normatīvais regulējums: vēsture un nākotnes izaicinājumi [Normative Regulation on Emergency Situation: History and Future Challenges]. Jurista Vārds, No. 6(1168), 09.02.2021.

Balodis, R. Cik aktuāla ir senā diskusija par tautas nobalsošanas iespējamību Latvijā [How Relevant is the Old Discussion about the Possibility of a Referendum in Latvia]. Jurista Vārds, No. 16(1178), 20.04.2021.

Balodis, R. The Procedure for Amending the Satversme of the Republic of Latvia and the Substance of Restrictions Established by It. Juridiskā zinātne/Law, Vol. 14, 2021.

Balodis, R. Satversme pārkāpj 100 gadu slieksni, mokoties ar relatīvisma un tiesu aktīvisma kaitēm [The Satversme Steps over the Threshold of 100 Years, Plagued by Relativism and Judicial Activism]. Available: https://telos.lv/satversmes-100-gadu-slieksnis/ [last viewed 04.02.2023].

Balodis, R., Kārkliņa, A. Valsts tiesību attīstība Latvijā: otrais neatkarības laiks [Development of Public Law in Latvia: Second Period of Independence]. Latvijas Universitātes žurnāls “Juridiskā zinātne/Law”, Vol. 1, 2010.

Balodis, R., Kārkliņa, A., Danovskis, E. The Development of Constitutional and Administrative Law in Latvia after the Restoration of Independence. Journal of the University of Latvia “Law”, Vol. 5, 2013.

Balodis, R., Kuzņecovs, A. Latvijas Republikas Satversmes grozījumi [Amendments to the Satversme of the Republic of Latvia]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter V. Legislation]. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019.

Balodis, R., Lazdiņš, J. Satversmes vēsturiskā attīstība [Historical Development of the Satversme]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Introduction. Chapter I. General Provisions]. Sagatavojis autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014.

Balodis R., Pleps J. Atskatoties uz Satversmes simts gadiem: Latvijas valsts pamatlikuma plusi un mīnusi [Looking Back on Hundred Years of the Satversme]. Jurista Vārds, No. 18(1232), 03.05.2022.

Bergs, A. Bet viņa neiet [But it Does not Work]. Latvis, No. 391, 23.12.1922.

Bergs, A. Satversmes grozījumu projekts [Draft Amendments to the Satversme]. Latvis, No. 3162, 22.05.1932.

Blūzma, V. Latvijas konstitucionālo tiesību vēstures teorētiskās problēmas [Theoretical Problems in the History of Latvian Constitutional Law]. Jurista Vārds, No. 23(528), 17.06.2008.

Briede, J. Satversmes 78. pants [Article 78 of the Sartversme]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter V. Legislation]. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019.

Briede, J. Satversmes 79. pants [Article 79 of the Satversme]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter V. Legislation]. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019.

Briede, J. Ģimene [Family]. Jurista Vārds, No. 7(1221), 15.02.2022.

Buka, A. Satversmes astotā nodaļa – medus muca ar… [ Chapter Eight of the Satversme – a Barrel of Honey with…]. Jurista Vārds, No. 9(116), 11.03.1999.

Cielava, V. Priekšvārds [Foreword]. In: Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums (1920–1922). Latvijas Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana [Excerpt from the Transcripts of the Latvian Constitutional Assembly (1920–1922). Discussions and Adoption of the Draft Satversme of the Republic of Latvia]. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2006.

Cielēns, F. Latvijas Republikas Satversmes noteikumi par deputātu imunitāti [Rules of the Satversme of the Republic of Latvia on Deputies’ Immunity]. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, No. 1/2, 1929.

Deksnis, E. B., Beķere, K. Latviešu trimdas loma valsts neatkarības idejas uzturēšanā (1945–1991) [The Role of Latvians in Exile in Maintaining the Idea of Independent Statehood]. In: Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā [Continuity Doctrine in the Context of Latvian History]. Autoru kolektīvs prof. T. Jundža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017.

Dišlers, K. Latvijas Republikas prezidenta politiskā atbildība [Political Responsibility of the President of the Republic of Latvia]. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, No. 2, 1922.

Dišlers, K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē [Introduction to the Science of Latvian Public Law]. Rīga: A. Gulbis, 1930.

Dišlers, K. Latvijas Satversme [The Satversme of Latvia]. In: Latvieši II [Latvians II]. Rakstu krājums. Rīga: Valters un Rapa, 1932.

Druvaskalns, K. Kā saprast jēdzienu “ārkārtējo situācija” [How to Understand the Concept of “Emergency Situation”]. Jurista Vārds, No. 2(649), 11.01.2011.

Duranti, F. Constitutional justice in Latvia. A young Court, a strong institution. DPCE Online, Vol. 55, issue 4, 2023. Available: https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1751 [last viewed 04.02.2023].

Engīzers, K. Labas likumdošanas principa ģenēze Latvijas tiesiskajā sistēmā [Genesis of the Principle of Good Legislation within the Latvian Legal System]. Jurista Vārds, No. 49(1211), 07.12.2021.

Feldhūne, G. “Likuma klusēšana” un Satversmes tiesas competence [“Silence of Law” and the Competence of the Constitutional Court]. Likums un Tiesības, No. 3(31), 2002.

Ferrari, G. F. Rights and freedoms in Latvian constitutional law. DPCE Online, Vol. 55, issue 4, 2023. Available: https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1742 [last viewed 04.02.2023].

Geistlinger, M. The Republic of Austria before 1938 and after 1945 – Some Thoughts on Continuity. Journal of the University of Latvia “Juridiskā zinātne/Law”, Vol. 9, 2016.

Ginsburg, T. Constitutional Endurance. In: Comparative Constitutional Law. Ginsburg, T., Dixon, R. (eds). Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2012.

Jelāgins, J. Tiesību pamatavoti [Basic Sources of Law]. In: Jelāgins, J. Latvija ceļā uz tiesiskumu [Latvia on its Paths towards the Rule of Law]. Rakstu krājums. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2020.

Jundzis, T. Ārkārtējo situāciju un krīžu vadība: tiesiskā regulējuma nepilnības [Management of Emergency Situations and Crises. Deficiencies of Legal Regulation]. Likums un Tiesības, No. 2(6), 2000.

Kārkliņa, A. Valsts prezidenta impīčmenta institūta juridiskie aspekti (II) [Legal Aspects of the Procedure for Impeaching the President of the State (II)]. Likums un Tiesības, No. 3(67), 2005.

Kārkliņa, A., Lazdiņš, J., Lejnieks, M. Satversmes 73. pants [Article 73 of the Satversme]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter V. Legislation]. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019.

Kučs, A. Protection of Fundamental Rights in the Constitution of the Republic of Latvia during the Interwar Period and after the Restoration of Independence. Journal of the University of Latvia “Law”, Vol. 7, 2014.

Kusiņš, G. Latvijas Republikas 1922.gada Satversmes atjaunošana [Reinstating the Satversme of the Republic of Latvia of 1922]. In: Nepārtrauktības doktrīna Latvijas vēstures kontekstā [Continuity Doctrine in the Context of Latvian History]. Autoru kolektīvs prof. T. Jundža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, 2017.

Kusiņš, G. Parliamentarism in Latvia: An Overview. Rīga: The Saeima of the Republic of Latvia, 2023.

Kūtris, G. Referendumi jeb tautas nobalsošanas: cik tas ir reāli [Referenda or the People’s Vote: How Real is it]. Jurista Vārds, No. 42(844), 28.10.2014.

Lazdiņš, J. Valsts prezidenta institūta tapšana Latvijā [Formation of the Institution of the President of the State in Latvia]. Jurista Vārds, No. 46(745), 13.11.2012.

Lazdiņš, J. Clashes of Opinion at the Time of Drafting the Satversme of the Republic of Latvia. Journal of the University of Latvia “Law”, Vol. 10, 2017.

Lazerson, M. Vlastj prezidenta Latvii [Power of the Latvian President]. Segodnja, No. 37, 15.02.1922.

Lazersons, M. “Konstitucionāla” likumdošana un Saeimas Publisko tiesību komisija [“Constitutional” Legislation and the Public Law Committee of the Saeima]. Jurists, No. 6, 1928.

Lejnieks, M., Pleps, J. Satversmes 43. pants [Article 43 of the Saeima]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter III. The President. Chapter IV. The Cabinet]. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017.

Levits, E. Satversme 1995. gada 18. novembrī [The Satversme on 18 November 1995]. Diena, No. 270, 17.11.1995.

Levits, E. Tiesību normu interpretācija un Satversmes 1. panta demokrātijas jēdziens [Interpretation of Legal Provisions and the Concept of Democracy of Article 1 of the Satversme]. Cilvēktiesību Žurnāls, No. 4, 1997.

Levits, E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu – Cilvēka pamattiesības [Notes on Chapter 8 of the Satversme – Fundamental Human Rights]. Cilvēktiesību Žurnāls, No. 9/12, 1999.

Levits, E. 4. maija Deklarācija Latvijas tiesību sistēmā [Declaration of the 4th of May within the Latvian Legal System]. In: 4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju [The 4th of May. Collection of Articles, Recollections and Documents about the Declaration of Independence]. Dr. habil. Tālava Jundža redakcijā. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000.

Levits, E. Latvijas tiesību sistēmas attīstības iezīmes uz XXI gadsimta sliekšņa [Features in the Development of Latvian Legal System on the Threshold of XXI Century]. In: Latvijas tiesību vēsture (1914–2000) [History of Latvian Law (1914–2000)]. Prof. Dr. iur. D. A. Lēbera redakcijā. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000.

Levits, E. An Interview with Dietrich A. Loeber. In: The Baltic States at Historical Crossroads. Political, economic, and legal problems and opportunities in the context of international co-operation at the beginning of the 21st century. A collection of scholarly articles. Second revised and expanded edition. Jundzis T. (ed.). Rīga: Latvian Academy of Sciences, 2001.

Levits, E. Demokrātiskā valsts iekārta, brīvas vēlēšanas un parlamentārā demokrātija. Struktūra, loģika un priekšnosacījumi [Democratic State System, Free Elections, and Parliamentary Democracy. Structure, Logics, and Preconditions]. In: Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā 1. Parlaments. Parlamentārā kontrole [Parliamentary Inquiry in the Republic of Latvia 1. The Parliament. Parliamentary Control]. Prof. R. Baloža zinātniskā redakcijā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016.

Levits, E. Satversme ārkārtas apstākļos [The Satversme in Emergency Conditions]. Jurista Vārds, No. 18(1128), 05.05.2020.

Levits, E. Satversmes simtgade jaunajos ģeopolitiskajos apstākļos [Centenary of the Satversme in the New Geopolitical Conditions]. Jurista Vārds, No. 18(1232), 03.05.2022.

Levits, E., Kuzņecovs, A., Medina, L., Caics, A., Tralmaka, I. Satversmes 64. pants [Article 64 of the Satversme]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. V nodaļa. Likumdošana [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter V. Legislation]. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019.

Lēbers, D. A., Bišers, I. Ministru kabinets. Komentārs Latvijas Republikas Satversmes IV nodaļai “Ministru kabinets” [The Cabinet. Commentary on Chapter IV of the Satversme of the Republic of Latvia “The Cabinet”]. Rīga: Tiesiskās informācijas centrs, 1998.

Margeviča, A. Konstitucionālās krīzes nebija. Intervija ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju Aldi Laviņu [There was no Constitutional Crisis. Interview with the President of the Constitutional Court Aldis Laviņš]. Diena, 29.03.2023., No. 50(9023).

Mazza, M. The judiciary in the Latvian Constitution of 1922, with regard to the circulation of legal models. DPCE Online, Vol. 55, No. 4, 2023, pp. 2075–2102. Available: https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1741 [last viewed 04.02.2023].

Mesonis, G. Judicial Activism in the Context of the Jurisprudence of the Constitutional Court. In: Konstitucionālās tiesas aktīvisms demokrātiskā valstī. Satversmes tiesas 2016. gada konferences materiālu krājums. Judicial Activism of a Constitutional Court in a Democratic state. Proceedings of the 2016 Conference of the Constitutional Court of the Republic of Latvia. Rīga: Latvijas Republikas Satversmes tiesa, 2016.

Mezzetti, L. Satversme, Statehood, Constitutional Culture and Traditions in Latvia. DPCE Online, Vol. 55, No. 4, 2023. Available: https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1739 [last viewed 04.02.2023].

Mits, M. Satversmes Eiropas cilvēktiesību standartu kontekstā [The Constitutional Court in the Context of European Human Rights Standards]. Cilvēktiesību Žurnāls, No. 9/12, 1999.

Mits, M. European Convention on Human Rights in Latvia. Impact on Legal Doctrine and Application of Legal Norms. Lund: Media Truck, 2010.

Monciunskaite, B. The Risks to Judicial Independence in Latvia: A View Eighteen Years Since EU Accession. Croatian Yearbook of European Law and Policy, Vol. 18, 2022.

Neimanis, J. Satversmes 82. pants [Article 82 of the Satversme]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter VI. Courts. Chapter VII. The State Audit Office]. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013.

Osipova, S. Tiesiska valsts vai “tiesnešu valsts” [A State Governed by the Rule of Law or “Judges’ State]? In: Osipova, S. Nācija, valoda, tiesiska valsts: ceļā uz rītdienu [Nation, Language, State Governed by the Rule of Law: On the Path towards Tomorrow]. Rakstu krājums. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2020.

Panzeri, L. The “national” dimension of the Latvian Constitution one hundred years after its entry into force. DPCE Online, Vol. 55, No. 4, 2023. Available: https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1738 [last viewed 04.02.2023].

Plepa, D., Pleps, J. Satversmes tiesas ietekme uz Latvijas tiesiskās sistēmas attīstību [The Constitutional Court’s Impact upon the Development of the Latvian Legal System]. Jurista Vārds, No. 49(952), 06.12.2016.

Pleps, J. Latvijas Republikas Satversmes grozījumu analīze: VI.nodaļa “Tiesas” [Analysis of Amendments to the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter VI “Courts”]. Likums un Tiesības, No. 5(45), 2003.

Pleps, J. Piebriestošā prezidentūra [Swelling Presidency]. Available: https://providus.lv/raksti/piebriestosa-prezidentura/ [last viewed 04.02.2023].

Pleps, J. Satversmes 116.pants [Article 116 of the Satversme]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter VIII. Fundamental Human Rights]. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013.

Pleps, J. Satversmes iztulkošana [Interpreting the Satversme]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012.

Pleps, J. The continuity of the constitutions: the examples of the Baltic states and Georgia. Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, Vol. 6, No. 2, 2016.

Pleps, J. Satversmes 62. pants [Article 62 of the Satversme]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter III. The President. Chapter IV. The Cabinet]. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017.

Pleps, J. Likumdošanas procesam jāveicina sabiedrības uzticēšanās [Legislative Process should Promote Public Trust]. Available: https://lvportals.lv/viedokli/299267-likumdosanas-procesam-javeicina-sabiedribas-uzticesanas-2018 [last viewed 04.02.2023].

Pleps, J. Satversmes simtgade un Latvijas valsts [Centenary of the Satversme and the Latvian State]. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa: Humanitārās un sociālās zinātnes, 76. sējums, 2022, Nr. 4.

Pleps, J., Pastars, E, Plakane, I. Constitutional Law. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2022. Available: https://juristavards.lv/wwwraksti/JV/BIBLIOTEKA/GRAMATAS/KT_ENG.PDF [last viewed 04.02.2023].

Rodiņa, A., Spale, A. Satversmes 85. pants [Article 85 of the Satversme]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter VI. Court. Chapter VII. The State Audit Office]. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013.

Rodiņa, A., Lībiņa-Egnere, I. E-Saeima, one of the first parliaments in the world ready to work in fully remote mode. In: The impact of the health crisis on the functioning of Parliaments of Europe. Available: https://www.robert-schuman.eu/en/doc/ouvrages/FRS_Parliament.pdf [last viewed 04.02.2023].

Rodiņa, A. Satversme. Jurista Vārds, No. 7(1221), 15.02.2022.

Rothschild, J. East Central Europe between the Two World Wars. Seattle and London: University of Washington Press, 1998.

Sinaiskis, V. Lietderība un noteikumi likumu tulkošanā (Sakarā ar dep. Goldmaņa neaizskaramību) [Expedience and Rules on Interpretation of Laws (In Connection with Deputy Goldmanis’ Immunity)]. Jurists, No. 3, 1928.

Ščerbinskis, V. 1934. gada 15. maija apvērsums: cēloņi, norise un sekas [Coup of 15 May 1934: Causes, Course, and Consequences]. In: Apvērsums. 1934. gada 15. maija notikumi avotos un pētījumos [The Coup: Events of 15 May 1934 in Sources and Research]. Sastādītāji: Dr. hist. Valters Ščerbinskis un Dr. hist. Ēriks Jēkabsons. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs, Latvijas arhīvistu biedrība, 2012.

Šilde, Ā. Latvijas vēsture. 1914–1940 [History of Latvia. 1914–1940]. Stokholma: Daugava, 1976.

Šīmanis, P. Latvijas Satversmes astoņi gadi [Eight Years of the Latvian Satversme]. In: Šīmanis, P. Eiropas problēma [A Problem for Europe]. Rakstu izlase. Rīga: Vaga, 1999.

Taube, C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A study in comparative constitutional law. Uppsala: Iustus Förlag AB, 2001.

Taurēns, J. Iekšējā un starptautiskā situācija pirms apvērsuma [Domestic and International Situation before the Coup]. In: 15. maija Latvija [Latvia of the 15th of May]. Rīga: Latvijas Mediji, 2017.

Vanags, K. Latvijas valsts Satversme [Satversme of the Latvian State]. [B.v].: L. Rumaka apgāds Valkā, 1948.

Zinzi, M. The Latvian parliamentary form of government and the significant powers vested in the President. DPCE Online, Vol. 55, No. 4, 2023. Available: https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1740 [last viewed 04.02.2023].

Žvinklis, A. No autoritārisma līdz padomju totalitārismam: manipulācijas ar Latvijas Republikas Satversmi [From Authoritarianism to Soviet Totalitarianism: Manipulations with the Satversme of the Republic of Latvia]. In: Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija [Latvian Statehood Turns 90. Independence of the Latvian State: Ideas and Implementation]. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2010.

Satversmes reforma Latvijā: par un pret [Reform of the Satversme in Latvia: Pros and Cons]. Rīga: Sociāli ekonomisko pētījumu centrs „Latvija”, 1995.

Juristi analizē Valsts prezidentes rīcību un Satversmes 81. pantu. Lietpratēji atbild uz “Jurista Vārda” jautājumiem [Lawyers Analyse the Actions of the President and Article 81 of the Satversme. Experts Answer Questions Put by “Jurista Vārds”]. Jurista Vārds, No. 12(465), 20.03.2007.

The Constitution of the Republic of Latvia. Available: https://likumi.lv/ta/en/en/id/57980 [last viewed 04.02.2023].

Pārgrozījumi Latvijas Republikas Satversmes 74. un 79. pantā [Amendments to Articles 74 and 79 of the Satversme of the Republic of Latvia] (21.03.1933). Valdības Vēstnesis, No. 74, 31.03.1933.

Grozījums Latvijas Republikas Satversmē [Amendment to the Satversme of the Republic of Latvia] (27.01.1994). Available: https://likumi.lv/ta/id/57946-grozijums-latvijas-republikas-satversme [last viewed 04.02.2023].

Grozījums Latvijas Republikas Satversmē [Amendment to the Satversme of the Republic of Latvia] (05.06.1996). Available: https://likumi.lv/ta/id/63346-grozijums-latvijas-republikas-satversme [last viewed 04.02.2023].

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē [Amendments to the Satversme of the Republic of Latvia] (04.12.1997). Available: https://likumi.lv/ta/id/46270-grozijumi-latvijas-republikas-satversme [last viewed 04.02.2023].

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē [Amendments to the Satversme of the Republic of Latvia] (15.10.1998). Available: https://likumi.lv/ta/id/50292-grozijumi-latvijas-republikas-satversme [last viewed 04.02.2023].

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē [Amendments to the Satversme of the Republic of Latvia] (03.05.2007). Available: https://likumi.lv/ta/id/157308-grozijumi-latvijas-republikas-satversme [last viewed 04.02.2023].

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē [Amendments to the Satversme of the Republic of Latvia] (08.04.2009). Available: https://likumi.lv/ta/id/191210-grozijumi-latvijas-republikas-satversme [last viewed 04.02.2023].

Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu [On the Restoration of Independence of the Republic of Latvia]. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, No. 20, 17.05.1990.

Par Latvijas Republikas valstisko statusu [On the Statehood of the Republic of Latvia]. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, No. 42, 24.10.1991.

Latvijas Republikas Saeimas paziņojums [Declaration by the Saeima of the Republic of Latvia]. Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs, No. 30, 14.10.1993.

Likums par Saeimas vēlēšanām [Law on the Saeima Elections]. Valdības Vēstnesis, No. 141, 30.06.1922.

Valdības deklarācija [Government’s Declaration]. Valdības Vēstnesis, No. 110, 19.05.1934.

Par 5. Saeimas vēlēšanām [On the Election of the 5th Saeima] (20.10.1992). Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, No. 46/48, 03.12.1992.

Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” [Amendments to the law “On National Referendums, Legislative Initiatives and European Citizens’ Initiative] (08.11.2012). Available: https://likumi.lv/ta/id/251973-grozijumi-likuma-par-tautas-nobalsosanu-un-likumu-ierosinasanu- [last viewed 04.02.2023].

Par ārkārtēju situāciju un izņēmuma stāvokli [On Emergency Situation and State of Exception] (07.03.2013). Available: https://likumi.lv/ta/id/255713-par-arkartejo-situaciju-un-iznemuma-stavokli [last viewed 04.02.2023].

Likums “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju deputātu darbam” [Law “On Temporary Additional Requirements for the Work of Members of the Saeima and Councillors of Local Government Councils”]. Available: https://likumi.lv/ta/id/32764 [last viewed 04.02.2023].

Grozījumi Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likumā [Amendments to Law on Latvian Orthodox Church]. Available: https://likumi.lv/ta/id/335376 [last viewed 04.02.2023].

Grozījumi Imigrācijas likumā [Amendments to Immigration Law]. Available: https://likumi.lv/ta/id/331565-grozijumi-imigracijas-likuma [last viewed 04.02.2023].

Leges statutae reipublicae Sancti Marini [The statute laws of the republic of San Marino]. Available: https://archive.org/details/bub_gb_jVYhQNWm6vUC [last viewed 04.02.2023].

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) [Federal Constitutional Law]. Available: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138 [last viewed 04.02.2023].

Senatoru atzinums [Senators’ Opinion]. Latvju Ziņas, No. 29, 17.04.1948.

Judgement by the Constitutional Court of the Republic of Latvia on 23 September 2002 in case No. 2002-08-01.

Judgement by the Constitutional Court of the Republic of Latvia on 12 February 2014 in case No. 2013-05-01.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia on 12 April 2017 in case No. 2017-17-01.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia on 12 April 2018 in case No. 2017-17-01.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia on 12 November 2020 in case No. 2019-33-01.

Saeimas Juridiskās komisijas deputātu darba grupas Valsts prezidenta pilnvaru iespējamai paplašināšanai un ievēlēšanas kārtības izvērtēšanai atzinums [Opinion of the working group of members of the 12th Saeima’s Legal Committee on possible expansion of the powers of the President and evaluation of the election procedure]. Available: https://www.saeima.lv/lv/par-saeimu/saeimas-darbs/deputatu-grupas/darba-grupa-valsts-prezidenta-pilnvaru-iespejamai-paplasinasanai-un-ievelesanas-kartibas-izvertesana [last viewed 04.02.2023].

Saeimas vēlēšanas [Election of the 14th Saeima]. Available: https://sv2022.cvk.lv/pub/aktivitate [last viewed 04.02.2023].

Ministru prezidenta K. Ulmaņa runa radiofonā 1934. gada 18. maijā [Prime Minister’s K. Ulmanis Speech Broadcast on the Radio on 18 May 1934]. Valdības Vēstnesis, No. 110, 19.05.1934.

Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanu rezultāti [Outcomes of Election of the Latvian Constitutional Assembly]. Rīga: Valsts statistikas pārvalde, 1920. Available: https://www.cvk.lv/lv/media/529/download?attachment [last viewed 04.02.2023].

Rozenbergs, R. Intervija ar Ringoldu Balodi: Satversmes simtgadē nav jāvairās runāt par politiķiem netīkamām lietām [Interview with Ringolds Balodis. At the centenary of the Satversme, Discussions on Matters Unpleasant for Politicians should not be Avoided]. Available: https://neatkariga.nra.lv/intervijas/371878-satversmes-simtgade-nav-javairas-runat-par-politikiem-netikamam-lietam [last viewed 04.02.2023].

SKDS aptauja: Vai Satversme ir mūsdienīga un nodrošina demokrātijas pamatprincipus [SKDS Survey: Is the Satversme modern and does it ensure the basic principles of democracy]? Available: https://www.lsm.lv/raksts/kas-notiek-latvija/video/skds-aptauja-vai-satversme-ir-musdieniga-un-nodrosina-demokratijas-pamatprincipus.a444267/ [last viewed 04.02.2023].

Valsts prezidenta Valda Zatlera 2011. gada 16. marta raksts Nr. 86 [Note No. 86 by President Valdis Zatlers of 16 March 2011]. https://www.president.lv/lv/media/86/download [last viewed 04.02.2023].

Valsts prezidenta Andra Bērziņa 2013. gada 16. septembra raksts Nr. 354 [Note No. 354 by President Andris Bērziņš of 16 September 2013]. https://www.president.lv/lv/media/4954/download [last viewed 04.02.2023].

Par Valsts prezidenta funkcijām Latvijas parlamentārās demokrātijas sistēmas ietvaros [On the Functions of the President within the Framework of the Latvian System of Parliamentary Democracy]. In: Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija. Viedokļi: 2008–2011 [Constitutional Law Commission under the Auspices of the President. Opinions: 2008–2011]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.

Par Latvijas valsts konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu. Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un materiāli [On the Constitutional Foundations of the Latvian State and the Inviolable Core of the Satversme. Opinion and Materials of the Constitutional Law Commission]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012.

Par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē [On Amendments to the Satversme of the Republic of Latvia] (2012). Available: https://www.cvk.lv/lv/tautas-nobalsosanas/par-grozijumiem-latvijas-republikas-satversme-2012 [last viewed 04.02.2023].

Downloads

Published

2023-10-16

How to Cite

Balodis, R., & Pleps, J. (2023). First Century of the Satversme: Constitutional Development and Perspectives. Journal of the University of Latvia. Law, 16, 85–114. https://doi.org/10.22364/jull.16.06

Most read articles by the same author(s)