25 Years of Fundamental Rights in the Constitution of the Republic of Latvia: Development, Significance and Content

Authors

  • Anita Rodiņa University of Latvia
  • Annija Kārkliņa University of Latvia

DOI:

https://doi.org/10.22364/jull.16.02

Keywords:

fundamental rights, Constitution (Satversme), catalogue of fundamental rights, Constitutional Court, protection of fundamental rights

Abstract

Only in 1998, the Constitution of the Republic of Latvia – Satversme, which was adopted more than a hundred years ago and is one of the oldest constitutions in Europe, was supplemented with new Chapter 8 – regulation on fundamental rights. Until the adoption of Chapter 8 of the Satversme, only a few fundamental rights could be found in the Constitution.
The current article discusses the development of the regulation of fundamental rights in the Satversme, the importance of fundamental rights in a democratic state, as well as reflects the catalogue of fundamental rights. The authors, looking at the catalogue of fundamental rights included in the Satversme, analyse the fundamental rights by dividing them in groups, i.e., civil, political, social, economic, cultural and solidarity rights. The publication outlines the most characteristic features of each group of rights, reveals the content of those rights and also provides the recent case law of the Constitutional Court.

Author Biographies

Anita Rodiņa, University of Latvia

Dr. iur.
Faculty of Law, University of Latvia
Associate Professor at the Department of State Law

Annija Kārkliņa, University of Latvia

Dr. iur. 
Faculty of Law, University of Latvia
Professor at the Department of State Law

References

Alexy, R. A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Atbildes uz ANO Cilvēktiesību komitejas locekļu jautājumiem [Answers to the questions of the members of the UN Human Rights Committee]. Cilvēktiesību Žurnāls, No. 2, 1996.

Balodis, R. Ievads Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas komentāriem [Introduction to the comments on Chapter VIII of the Constitution of the Republic of Latvia]. Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa [Commentaries on the Constitution of the Republic of Latvia. Chapter VIII]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.

Balodis, R., Kārkliņa, A., Danovskis, E. Latvijas konstitucionālo un administratīvo tiesību attīstība pēc neatkarības atjaunošanas [The development of Latvian constitutional and administrative law after the restoration of independence]. Latvijas Universitātes Žurnāls „Juridiskā zinātne/Law”, No. 3, 2012.

Barak, A. The Judge in Democracy. Princeton University Press, 2006.

Bogojevic, S., Rayfuse, R. Environmental Rights in Europe and Beyond: Setting the Scene. In Environmental Rights in Europe and Beyond, Bogojevic, S., Rayfuse, R. (eds). Bloomsbury Publishing Plc, 2018.

Chang, W.-C., Yeh, J.-R. Internationalization of Constitutional Law. In: Comparative Constitutional Law, Rosenfeld, M., Sajo, A. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2012.

Cielava, V. Pamattiesības – Satversmē vēl tukša vieta. Aktuāli cilvēktiesību jautājumi Latvijā. [Fundamental rights –still an empty space in the Constitution. Current human rights issues in Latvia]. Cilvēktiesību žurnāls, LU Cilvēktiesību institūts, No. 3, 1996.

Coelln, C. von. Vorbemerkung Grundrechte [Preliminary remark on fundamental rights]. In: Gröpl, C., Windthorst, K., Coelln, C. von. Grundgesetz. Studienkommentar [Basic Law. Commentary]. 2. Auflage. München: Verlag C. H. Beck, 2015.

Gentimir, A. Environmental Protection as Fundamental Right Guaranteed to the European Level. Present Environment and Sustainable Development, Vol. 14, No. 2, 2020.

Ginsburg, T. Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases. New York: Cambridge University Press, 2003.

Jočiene, D. Challenges to the Implementation of Individual Constitutional Complaints: Lithuanian Experience. In: Reports from the XVI Bilateral Conference of the Justices of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania and the Constitutional Court of the Republic of Latvia 30 September–1 October 2021, Vilnius. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, 2022.

Kučs, A. Satversme un Latvijas konstitucionālo institūciju izveidošana. Pamattiesības. Pilsonība [Constitution and creation of constitutional institutions of Latvia. Fundamental rights. Citizenship]. In: Latvijas valsts tiesību avoti. Valsts dibināšana – neatkarības atjaunošana. Dokumenti un komentāri [Sources of Latvian state law. Founding of the state – restoration of independence. Documents and commentary]. Rīga: TNA, 2015.

Kuris, E. Judges as Guardians of the Constitution: “Strict” or “Liberal” Interpretation. In: The Constitution as an Instrument of Change, Smith, E. (ed.). [b.v.]: SNS Förlag, 2003.

Kusiņš, G. Kā pilnveidot mūsu valsts Satversmi [How to improve the Constitution of our state]. In: Satversmes reforma Latvijā: par un prêt [Constitutional reform in Latvia: pros and cons]. Ekspertu seminārs Rīga 1995. gada 15. jūnijs. Rīga: Sociāli ekonomisku pētījumu institūts „Latvija”, 1995.

Langford, M. Judicial Review in National Court. Recognition and Responsiveness. In: Economic, Social, and Cultural Rights in International Law. Contemporary issues and Challenges, Riedel, E., Giacca, G., Golay, Ch. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2014.

Lautenbach, G. The Concept of the Rule of Law and the European Court of Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Lazersons, M. “Konstitucionālā” likumdošana un Saeimas publisko tiesību komisija [“Constitutional” legislation and the Public Rights Commission of the Saeima]. Jurists, No. 6, 1928.

Levits, E. Cilvēktiesību normas un to juridiskais rangs Latvijas tiesību sistēmā [Human rights norms and their legal rank in the Latvian legal system]. Juristu Žurnāls, No. 5. Cilvēktiesību Žurnāls, No. 6, 1997.

Levits, E. Izvērsts Satversmes preambulas iespējamā teksta piedāvājums un komentārs [Extended proposal and commentary on a possible text for the Preamble to the Constitution]. In: Valstsgriba. Idejas un domas Latvijai 1985–2018 [National will. Ideas and thoughts for Latvia 1985–2018], Levits, E. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019.

Levits, E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu – Cilvēka pamattiesības [Notes on Chapter 8 of the Constitution – Fundamental Rights]. Satversme un cilvēktiesības. Gadagrāmata 1999 [Constitution and human rights. Yearbook 1999]. Cilvēktiesību Žurnāls, No. 9–12, 1999.

Levits, E. 4. maija Deklarācija Latvijas tiesību sistēmā [Declaration of May 4th in the Latvian legal system]. In: 4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju [May 4. A collection of writings, memories and documents about the Declaration of Independence]. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēstures” fonds, 2000.

Loughlin, M. What is Constitutionalisation? In: The Twilight of Constitutionalism? Dobner, P., Loughlin, M. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2010.

Mits, M. Pilsoniskās un politiskās tiesības [Civil and political rights]. In: Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē [Human rights in Latvia and in the world]. I. Ziemeles zinātniskā redakcijā. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2021.

Müller, J.-W. Militant Democracy. In: Comparative Constitutional Law, Rosenfeld, M., Sajo, A. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2012.

Münch, I. von. Staatsrecht. Band 2. 5., Neubearbeitete Auflage [State Law. Vol. 2. 5th revised edition]. Stuttgart, Berlin, Köln, Verlag W. Kohlhammer, 2002.

O’Byrne, D. J. Human Rights: An Introduction. Harlow: Pearson Education Limited, 2003.

O’Gorman, R. Environmental Constitutionalism: A Comparative Study. Transnational Environmental Law, Vol. 6, issue 3, 2017.

Pleps, J. Pamattiesību katalogs starpkaru periodā [Catalogue of fundamental rights in the interwar period]. Jurista Vārds, No. 48(553), 23.12.2008.

Pleps, J. Pamattiesību konstitucionālā regulējuma ģenēzes ietekme uz Satversmes 8. nodaļas normu interpretāciju [The impact of the genesis of the constitutional regulation of fundamental rights on the interpretation of the norms of Chapter 8 of the Constitution]. In: Aktuālās cilvēktiesību aizsardzības problēmas. Konstitucionālā sūdzība. Satversmes tiesas 2008. un 2009. gada konferenču materiālu krājums [Current problems of human rights protection. Constitutional complaint. Collection of conference materials of the Constitutional Court in 2008 and 2009]. Rīga: TNA, 2010.

Pleps, J., Pastars, E., Plakane, I. Konstitucionālās tiesības [Constitutional law]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2004.

Riedel, E., Giacca, G., Golay, Ch. The Development of Economic, Social, and Cultural Rights in International Law. In: Economic, Social, and Cultural Rights In: International Law, Riedel, E., Giacca, G., Golay, Ch. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2014.

Rudevskis, J. Satversmes 90. panta komentārs. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.

Sajo, A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. Budapest: CEU Press, 1999.

Satversmes 115. panta komentārs [Commentary of Article 15]. In: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības. Autoru kolektīvs prof. R. Baloža zinātniskā vadībā [Commentaries on the Constitution of the Republic of Latvia. Chapter VIII. Fundamental rights. Prepared by the of authors under the scientific supervision of prof. R. Balodis]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.

Satversme un cilvēktiesības. Gadagrāmata 1999 [The Constitution and Human Rights. Yearbook 1999]. Cilvēktiesību žurnāls, 9–12, 1999, Rīga: LU Cilvēktiesību institūts, 2000.

Schabas, W. A. The Customary International Law of Human Rights. Oxford University Press, 2021. https://doi.org/10.1093/oso/9780192845696.003.0008

Shoudhry, S. Group Rights in Comparative Constitutional Law: Culture, Economics, or Political Power? In: Comparative Constitutional Law, Rosenfeld, M., Sajo, A. (eds). Oxford: Oxford University Press, 2012.

Stamatopoulou, E. Cultural rights in international law: Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights and beyond. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2007.

Sweet, A. S. Governing with Judges. Constitutional Politics in Europe. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Tāre, I. Ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības [Economic, social and cultural rights]. In: Cilvēktiesības Latvijā un pasaulē [Human rights in Latvia and in the world]. I. Ziemeles zinātniskā redakcijā. Otrais papildinātais izdevums. Rīga: TNA, 2021.

Vildbergs, H. J., Feldhūne, G. Atsauces Satversmei [References to the Constitution]. Rīga: Latvijas Universitāte, 2003.

Weis, L. K. Environmental constitutionalism: Aspiration or transformation? International Journal of Constitutional Law, Vol. 16, issue 3, 2018.

Ziemele, I. Cilvēktiesību aizsardzības mehānismi Latvijā [Human rights protection mechanisms in Latvia]. In: Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā [Human rights in Latvia and in the world], Ziemele, I. (ed.). Rīga: TNA, 2021.

Ziemele, I. Starptautiskās tiesības Latvijas tiesību sistēmā un tiesu un administratīvajā praksē [International law in Latvian legal system and judicial and administrative practice]. In: Cilvēktiesību īstenošana Latvijā: tiesa un administratīvais process. Rīga: LU Cilvēktiesību institūts, 1998.

Latvijas Republikas Satversme [The Constitution of the Republic of Latvia] (15.02.1922). Available: http://saeima.lv/en/about-saeima/work-of-the-saeima/constitution/ [last viewed 23.04.2023].

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē [Amendments to the Constitution of the Republic of Latvia] (15.10.1998). Available: https://likumi.lv/ta/id/50292-grozijumi-latvijas-republikas-satversme [last viewed 30.04.2023].

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē [Amendments to the Constitution of the Republic of Latvia] (30.04.2002). Available: https://likumi.lv/ta/id/62020-grozijumi-latvijas-republikas-satversme [last viewed 30.04.2023].

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē [Amendments to the Constitution of the Republic of Latvia] (23.09.2004) Available: https://likumi.lv/ta/id/94651-grozijumi-latvijas-republikas-satversme [last viewed 30.04.2023].

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē [Amendments to the Constitution of the Republic of Latvia] (15.12.2005). Available: https://likumi.lv/ta/id/124957-grozijums-latvijas-republikas-satversme [last viewed 30.04.2023].

Latvijas PSR Augstākās Padomes deklarācija “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” [Declaration of the Supreme Council of the Latvian Soviet Socialist Republic on the Restoration of Independence of the Republic of Latvia] (04.05.1990). Available: https://likumi.lv/ta/id/75539-par-latvijas-republikas-neatkaribas-atjaunosanu [last viewed 30.04.2023].

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Basic Law for the Federal Republic of Germany]. Available: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html [last viewed 11.03.2023].

Verfassung des Landes Brandenburg [Brandenburgas zemes konstitūcija]. Available: https://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-212792#47 [last viewed 11.03.2023].

Latvijas Republikas konstitucionālais likums “Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi” [Constitutional Law of Republic of Latvia “Human and Citizen Rights and Obligations”] (10.12.1991.). Available: https://likumi.lv/ta/id/72346-konstitucionalais-likums-cilveka-un-pilsona-tiesibas-un-pienakumi- [last viewed 30.04.2023] [expired].

Par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību dokumentiem cilvēktiesību jautājumos. Augstākās padomes deklarācija [On the accession of the Republic of Latvia to international legal documents on human rights issues. Declaration of the Supreme Council]. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, No. 20, 1990.

Likums Par 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1., 2., 4., 7. un 11. protokolu [Law on the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of November 4, 1950 and its Protocols 1, 2, 4, 7 and 11] (04.06.1997.). Latvijas Vēstnesis, No. 143, 1997.

Likums Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem [Law On the press and Other Mass Media] (20.12.1990.). Available: https://likumi.lv/ta/en/en/id/64879-on-the-press-and-other-mass-media [last viewed 30.04.2023].

Likums Par reliģiskajām organizācijām [Law on the Religious Organisations] (12.10.1990.). Ziņotājs No. 40, 1990 [expired].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 30 August 2000 in case No. 2000-03-01. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2000/03/2000-03-01_Spriedums_ENG.pdf#search= [last viewed 16.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 13 March 2001 in case No. 2000-08-0109, Latvijas Vēstnesis, No. 41, 2001.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 5 December 2001 in case No. 2001-07-0103. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2001/07/2001-07-0103_Spriedums_ENG.pdf#search= [last viewed 16.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 14 February 2003 in case No. 2002-14-04. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2002/07/2002-14-04_Spriedums_ENG.pdf#search= [last viewed 17.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 29 October 2003 in case No. 2003-05-01. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2003/02/2003-05-01_Spriedums_ENG.pdf#search= [last viewed 16.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 13 May 2005 in case No. 2004-18-0106. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2004/08/2004-18-0106_Spriedums_ENG.pdf#search= [last viewed 16.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 21 November 2005 in case No. 2005-03-0306. Latvijas Vēstnesis, No. 189, 2005.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 15 June 2006 in case No. 2005-13-0106. Latvijas Vēstnesis, No. 95, 2006.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 8 November 2006 in case No. 2006-04-01. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2006/03/2006-04-01_Spriedums_ENG.pdf#search= [last viewed 16.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 23 November 2006 in case No. 2006-03-0106. Latvijas Vēstnesis, No. 192, 2006.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 11 December 2006 in case No. 2006-10-03. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2006/07/2006-10-03_Spriedums_ENG.pdf#search= [last viewed 16.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 20 December 2006 in case No. 2006-12-01. Latvijas Vēstnesis, No. 206, 2006.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 21 December 2007 in case No. 2007-12-03. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2007/06/2007-12-03_Spriedums_ENG.pdf#search= [last viewed 16.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 17 January 2008 in case No. 2007-11-03. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2007/05/2007-11-03_Spriedums_ENG.pdf#search= [last viewed 17.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 24 September 2008 in case No. 2008-03-03. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2016/02/2008-03-03_Spriedums.pdf#search= [last viewed 17.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 23 April 2009 in case No. 2008-42-01]. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2016/02/2008-42-01_Spriedums.pdf#search= [last viewed 16.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 7 January 2010 in case No. 2009-12-03. Latvijas Vēstnesis, No. 5, 2010.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 9 March 2010 in case No. 2009-69-03. Latvijas Vēstnesis, No. 40, 2010.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 15 March 2010 in case No. 2009-44-01, Latvijas Vēstnesis, No. 43, 2010.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 20 December 2010 in case No. 2010-44-01. Latvijas Vēstnesis, No. 202, 2010.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 30 March 2011 in case No. 2010-60-01, Latvijas Vēstnesis, No. 51, 2011.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 6 May 2011 in case No. 2010-57-03. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2016/02/2010-57-03_Spriedums.pdf#search= [last viewed 17.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 9 June 2011 in case No. 2010-67-01. Latvijas Vēstnesis, No. 91, 2011.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 10 June 2011 in case No. 2010-69-01, Latvijas Vēstnesis, No. 92, 2011.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 2 May 2012 in case No. 2011-17-03. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2011/08/2011-17-03_Spriedums_ENG.pdf#search= [last viewed 17.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 13 February 2013 in case No. 2012-12-01. Latvijas Vēstnesis, No. 33, 2013.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 28 March 2013 in case No. 2012-15-01. Latvijas Vēstnesis, No. 63, 2013.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 10 May 2013 in case No. 2012-16-01. Latvijas Vēstnesis, No. 90, 2013.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 23 April 2014 in case No. 2013-15-01. Latvijas Vēstnesis, No. 82, 2014.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 29 April 2016 in case No. 2015-19-01. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2015/08/2015-19-01_Spriedums_ENG.pdf#search= [last viewed 16.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 15 November 2016 in case No. 2015-25-01. Latvijas Vēstnesis, No. 224, 2016.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 15 June 2017 in case No. 2016-11-01. Latvijas Vēstnesis, No. 121, 2017.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 19 October 2017 in case No. 2016-14-01. Latvijas Vēstnesis, No. 209, 2017.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 19 December 2017 in case No. 2017-02-03. Latvijas Vēstnesis, No. 254, 2017.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 26 April 2018 in case No. 2017-18-01. Latvijas Vēstnesis, No. 85, 2018.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 29 June 2018 in case No. 2017-25-01. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2017/10/2017-25-01_Judgment_ENG.pdf#search= [last viewed 20.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 23 April 2019 in case No. 2018-12-01. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2018/07/2018-12-01-12.-Saeimas-dep_latvie%C5%A1u-valoda-valsts-skol%C4%81s_ENG.pdf#search= [last viewed 17.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 24 October 2019 in case No. 2018-23-03. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2018/11/2018-23-03_Judgment.pdf#search= [last viewed 17.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 13 November 2019 in case No. 2018-22-01. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=/wp-content/uploads/2018/11/Judgment-in-the-case-2018-22-01_EN-1.pdf#search= [last viewed 17.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 5 December 2019 in case No. 2019-01-01. Latvijas Vēstnesis, No. 246, 2019.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 11 June 2020 in case No. 2019-12-01. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2019/07/2019-12-01_Judgement.pdf#search= [last viewed 17.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 25 June 2020 in case No. 2019-24-03. Latvijas Vēstnesis, No. 121, 2020.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 10 July 2020 in case No. 2019-36-01. Latvijas Vēstnesis, No. 133, 2020.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 10 December 2020 in case No. 2020-07-03. Latvijas Vēstnesis, No. 240, 2020.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 11 December 2020 in case No. 2020-26-0106. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2020/05/2020-26-0106_Judgement.pdf#search= [last viewed 16.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 28 January 2021 in case No. 2020-29-01. Latvijas Vēstnesis, No. 22, 2021.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 25 March 2021 in case No. 2020-36-01. Latvijas Vēstnesis, No. 62, 2021.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 31 March 2021 in case No. 2020-35-01. Latvijas Vēstnesis, No. 64, 2021.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 30 March 2022 in case No. 2021-23-01. Latvijas Vēstnesis, No. 66, 2022.

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 27 October 2022 in case No. 2021-31-0103. Available: https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/uploads/2021/07/2021-31-0103_Spriedums.pdf#search= [last viewed 17.03.2023].

Judgement of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 15 December 2022 in case No. 2021-41-01. Latvijas Vēstnesis, No. 244, 2022.

Decision of the Constitutional Court of the Republic of Latvia of 18 February 2022 in case No. 2021-10-03, Latvijas Vēstnesis, No. 37, 2022.

Judgement of the Supreme Court of the Republic of Latvia of 8 June 2007 in case No. SKA-194/2007, Available: https://www.at.gov.lv/lv/judikaturas-nolemumu-arhivs-old/senata-administrativo-lietu-departaments/hronologiska-seciba/2007 [last viewed 30.04.2023].

General comment No. 21. Right of everyone to take part in cultural life (Art. 15, para. 1 (a), of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Forty third session, 2–20 November 2009, p. 1. Available: ­https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/­­Download.aspx?symbolno=­E%2­FC.12%2FGC%2F­21&Lang=en [last viewed 20.03.2023].

General comment No. 25 (2020) on science and economic, social and cultural rights (Art. 15 (1) (b), (2), (3) and (4) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), para. 13. Available: https://docstore.ohchr.­org/SelfServices/FilesHandler.­ashx?enc=4slQ6­QSmlBEDzFEovLCuW­1a0Szab0oXTdImnsJZZ­VQdxONLLLJiul8wRmVtR5Kxx73i0Uz0k­13FeZiq­ChAWHKFuBqp%2B4RaxfUzqSAfyZYAR%2Fq7sqC7AHRa48PPRRALHB [last viewed 21.03.2023].

Latvijas Republikas Augstākās Padomes pirmās sesijas 1990. gada 3. maijs – 1993. gada 5. jūlijs 45. sēdes (1991. gada 10. decembrī) stenogramma [Transcript of the 45th session (10 December 1991) of the first session of the Supreme Council of the Republic of Latvia, 3 May 1990–5 July 1993], 198. burtnīca. Latvijas Vēstnesis, 20.04.2006.

Latvijas Republikas Satversmes stenogrammu izvilkums (1920–1922) [Extract of transcripts of the Constitution of the Republic of Latvia (1929–1922)] [digital publication]. Rīga: TNA, 2006.

Latvijas Republikas Satversmes II daļas redakcija [Draft law of Part II of the Constitution of the Republic of Latvia]. Latvijas valsts tiesību avoti. Valsts dibināšana-neatkarības atjaunošana. Dokumenti un komentāri [Sources of Latvian state law. Founding of the state – restoration of independence. Documents and comments]. Rīga: TNA, 2015.

Downloads

Published

2023-10-16

How to Cite

Rodiņa, A., & Kārkliņa, A. (2023). 25 Years of Fundamental Rights in the Constitution of the Republic of Latvia: Development, Significance and Content. Journal of the University of Latvia. Law, 16, 18–48. https://doi.org/10.22364/jull.16.02

Most read articles by the same author(s)