Development of the Normative Regulation on the Official Latvian State Language During the First Period of Independence

Authors

DOI:

https://doi.org/10.22364/jull.15.08

Keywords:

Satversme (Constitution of the Republic of Latvia), the Latvian language, official language, the Latgalian language, language policy, ethnic minorities

Abstract

The current article views the history of establishment and legal foundations of Latvian as the official language of the state, beginning from the position of Latvian among other languages in the newly established independent state of Latvia. The article includes not only analysis of works by other authors and publications in the area of research but also examination of transcripts of various joint sittings of legislators in different periods (the People’s Council, the Constitutional Assembly, the Saeima of the first and the second period of independence, and the Supreme Council), as well as unpublished minutes of committees. Within the article, certain part of the research focuses also on normative acts related to the use and protection of the official language. The author provides a detailed review of normative acts concerning the official language, concluding the study with the review of the period before the Soviet occupation – the situation after establishment of Kārlis Ulmanis’ authoritatian regime after the coup d’état on 15 May 1934.

Author Biography

Ringolds Balodis, University of Latvia

Dr. iur. 
Faculty of Law, University of Latvia
Professor at the Department of Constitutional and Administrative Law

References

Balodis, J. Atmiņu burtnīcas 1918.–1939. gads [Notebooks of Reminiscence 1918­1939]. Caune, A. (comp.). Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2015.

Balodis, R. (sc. ed.). Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Introduction. Chapter I. General Provisions]. Collective of authors under scientific editorship by Prof. R. Balodis. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014.

Balodis, R. (sc. ed.). Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa. Saeima [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter II. The Saeima]. Collective of authors under scientific editorship by Prof. R. Balodis. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2020.

Balodis, R. (sc. ed.). Latvijas Republikas Satversmes komentāri. III nodaļa. Valsts prezidents. IV nodaļa. Ministru kabinets [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter III. The President. Chapter IV. The Cabinet]. Collective of authors under scientific editorship by Prof. R. Balodis. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2017.

Balodis, R. (sc. ed.). Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter VI. Court. Chapter VII. The State Audit Office]. Collective of authors under scientific editorship by Prof. R. Balodis. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013.

Balodis, R. (sc. ed.). Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības [Commentaries on the Satversme of the Republic of Latvia. Chapter VIII. Fundamental Human Rights]. Collective of authors under scientific editorship by Prof. R. Balodis. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011.

Balodis, R. (sc. ed.). Parlamentārā izmeklēšana Latvijas Republikā 2. Saeimas izmeklēšanas komisiju galaziņojumi, viedokļi, liecības [Parliamentary Investigation in the Republic of Latvia. Final Reports, Opinions, Testimonies of the Inquiry Committees of the 2nd Saeima]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2016.

Balodis, R. Ārkārtējās situācijas normatīvais regulējums: vēsture un nākotnes izaicinājumi [Normative Regulation on Emergency Situation: History and Future Challenges]. Jurista Vārds, No. 6, 09.02.2021.

Balodis, R. Francijas Republikas savdabīgā konstitūcija [The Peculiar Constitution of the Republic of France]. Jurista Vārds, No. 42, 02.11.2004.

Bērziņš, A. Labie gadi [The Good Years]. Rīga: AS “Lauku Avīze”, 2014.

Bleiere, D., Butulis, I., Feldmanis, I., Stranga, A., Zunda, A. History of Latvia the 20th Century. Rīga: Jumava, 2006.

Bleiere, D., Butulis, I., Feldmanis, I., Stranga, A., Zunda, A. Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945) [Latvia in the Second World War (1939–1945)]. Rīga: Jumava, 2008.

Blūzma, V., Celle, O., Jundzis, T., Lēbers, D. A., Levits, E. Zīle, Ļ. Latvijas valsts atjaunošana 1986. – 1993 [Restoration of the State of Latvia 1986–1993]. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1998.

Buzajevs, V. Mazākumtautību tiesiskais un faktiskais stāvoklis Latvijā [The Legal and Actual State of Ethnic Minorities in Latvia]. Pēc viņu aizstāvju datiem. Demogrāfija, valoda, izglītība, vēsturiskā atmiņa, pilsonība, sociālā nevienlīdzība [According to the Data of their Advocates. Demography, Language, Education, Historical Memory, Citizenship, Social Inequality]. Collected articles. Rīga: Latvijas Cilvēktiesību komiteja, 2015.

Cielēns, F. Laikmetu maiņā. Atmiņas un atziņas. II Sējums. Latvijas neatkarīgās demokrātiskās republikas lielais laiks [In the Change of Eras. Recollections and Instights. Volume II. The Grand Time of the Independent Democratic Republic of Latvia]. Stokholma: Apgāds Memento, 1963.

Čakste, K. Nejaušība un nepārvarama vara Latvijas Civillikumos [Contingency and force majeure in Latvian Civil Laws]. Jurists, No. 71/72, 1937.

Dišlers, K. Negotorium gestio publisko tiesību novadā [Negotorium gestioin the area of public law]. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, No. 1, 1935, pp. 40–41.

Grīns, A. Latvijas Vēsture [History of Latvia]. Rīga: issued by p/s “Zemnieka Domas”, 1936.

Hidens, Dž. Pauls Šīmanis – minoritāšu aizstāvis [Paul Schiemann – defender of minorities]. Rīga: Avots, 2016.

Jundzis, T. (ed.). The Baltic States at Historical Crossroads. Political, economical, and legal problems and opportunities in the context of international co-operation at the beginning of the 21st century. 2nd revised and expanded edition. Rīga: Latvian Academy of Sciences, 2001.

Klīve, Ā. Brīvā Latvija: Latvijas tapšana: atmiņas, vērojumi un atzinumi [Free Latvia: Creation of Latvia: Recollections, Observations and Insights]. Bruklina: Grāmatu Draugs, 1969.

Kokareviča, D. Kārlis Dišlers. Jurista Vārds, No. 51 (802), 17.12.2013.

Kusiņš, G. Latvijas parlamentārisma apskats [Overview of the Latvian Parliamentarism]. Rīga: Saeimas kancelejas izdevums, 2016.

Kūle, M. Jābūtības vārdi. Etīdes par zināšanām un vērtībām mūsdienu Latvijā [Words of Moral Obligation. Sketches on Knowledge and Values in Contemporary Latvia]. Rīga: Apgāds Zinātne, 2016.

Latvijas Civiltiesību apskats [Overview of the Latvian Civil Law]. LU Studentu padomes grāmatnīca, Rīga, 1940.

Levits, E. Valstsgriba. Idejas un domas Latvijai 1985‒2018 [A Will for Statehood. Ideas and Thoughts for Latvia 1985‒2018]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2019.

Levits, E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu – Cilvēka pamattiesības. Satversme un cilvēktiesības [Notes on Chapter 8 of the Satversme – Fundamental Human Rights. The Satversme and Human Rights]. Gadagrāmata 1999, Cilvēktiesību Žurnāls No. 9–12, Rīga: Latvijas Universitāte, 1999.

Lēbers, A. Lekcijas par Ievadu tiesību zinātnē. II daļa [Lectures on Introduction to Law. Part II]. Rīga: LU stud. pad. grāmatnīca, 1922.

Līgotnis (ed.). Degsme. Dr. Kārļa Ulmaņa atziņas, norādījumi, aicinājumi un vēlējumi [Fervour. Insights, instructions, appeals and wishes of Dr. Kārlis Ulmanis]. 2nd issue. Rīgā: A. Gulbja izdevniecība, 1938.

Latvijas Satversmes sapulces stenogrammu izvilkums 1920–1922 [Extracts from the Transcripts of the Latvian Constitutional Assembly 1920–1922]. Latvijas Republikas Satversmes projekta apspriešana un apstiprināšana [Extract of transcripts of the meeting of the Latvian Constitution 1920--1922. Discussion and approval of the draft Constitution of the Republic of Latvia], digital publication. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006.

Lazdiņš, J. Rechtspolitische Besonderheiten bei der Entstehung des lettischen Staates und seiner Verfassung. Juridiskā zinātne / Law, No. 7, 2014.

Osipova, S. Valsts valoda kā konstitucionāla vērtība [Official Language as a Constitutional Value]. Jurista Vārds, No. 42 (689), 08.10.2011.

Osipova, S. Latviešu juridiskās valodas attīstība pēc Pirmā pasaules kara [Development of Legal Latvian after the First World War]. Juridiskā zinātne, No. 1, 2010.

Pleps, J. Pamattiesību katalogs starpkaru periodā [Catalogue of Fundamental Rights in the Inter-War Period]. Jurista Vārds, No. 48, 23.12.2008.

Pleps, J. Latgaliešu valoda un Satversm. [The Latgalian Language and the Satversme]. Jurista Vārds, No. 43 (690), 25.10.2011.

Raksti par Prezidenta K. Ulmaņa Civillikumu. [Articles on President K. Ulmanis’ Civil Law.] Tieslietu ministrijas Vēstneša 1939. gada 1. burtnīcas pielikums. Tieslietu ministrijas izdevums. 1939.

Ruks, M. Latviskās enerģijas nesējs. Kārlim Ulmanim – 135 [The Bearer of Latvian Energy. Kārlis Ulmanis Turns 135]. Latvijas Avīze, 04.09.2012.

Skujenieks M. Otrā tautas skaitīšana Latvijā. [The Second Population Census in Latvia.] Rīga, 1925, 52

Spekke, A. History of Latvia. Rīga: Jumava, 2006.

Sosāre, M. Valodu likumdošanas jautājumi Latvijas Republikas pastāvēšanas sākuma posmā [Legislative Issues Relating to Languages in the Initial Stage of the Republic of Latvia]. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis A daļa, Nr. 4. (01.04.1992.).

Stradiņš, J. (ed.-in-chief). Latvieši un Latvija. Akadēmiski raksti. I sējums. Latvieši [Latvians and Latvia., Academic Articles. Vol. I. Latvians]. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013.

Stradiņš, J. (ed.-in-chief). Latvieši un Latvija., Akadēmiski raksti. II sējums “Valstiskums Latvijā un Latvijas valsts – izcīnītā un zaudētā” [Statehood in Latvia and the State of Latvia – the Destroyed and the Lost]. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013.

Stradiņš, J. (ed.-in-chief). Latvieši un Latvija. Akadēmiski raksti. III sējums. Atjaunotā Latvijas valsts [Latvians and Latvia., Academic Articles. Vol. III. The Restored State of Latvia]. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013.

Stradiņš, J. (ed.-in-chief). Latvieši un Latvija. Akadēmiski raksti. IV sējums. Latvijas kultūra, izglītība, zinātne [Latvians and Latvia., Academic Articles. Vol. IV. Culture, Education and Science of Latvia]. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013.

Šilde, Ā. Latvijas vēsture, 1914–1940 [History of Latvia, 1914–1940]. Valsts tapšana un suverēna valsts [State formation and sovereign state]. Stokholma: Daugava, 1976.

Valsts civildienesta likumi [Laws on the State Civil Service]. Tieslietu ministrijas Kodifikācijas departaments, Valsts tipogrāfija. Rīga, 1938.

Veisbergs, A. (ed.). Valsts Valodas Komisija. Raksti, 10. sējumos. Valoda un valsts [Collected Articles of the Commission of the Official Language in 10 Volumes. Language and State]. Rīga: Zinātne, 2019.

Vīķe-Freiberga, V. V.V.-F. 4 plus 4. Runas 1999 – 2007 [V.V.-F. 4 plus 4. Speeches 1999–2007]. Rīga: Pētergailis, 2007.

‒1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās [ The years of 1918‒1920 in the Minutes of the Sittings of the Provisional Government of the Republic of Latvia, Events, Recollections]. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2013.

Tautas padomes politiskā platforma [Political Platform of the People’s Council]. Adopted at the meeting of the Latvian People’s Council on 17.11.1918. Valdības Vēstnesis, No. 1, 14.12.1918.

Latvijas pilsoņiem! Tautas Padomes Latvijas Republikas proklamēšanas akts [For the citizens of Latvia! Proclamation Act of the People’s Council of Latvia]. 18.11.1918. Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums, No. 1, 05.07.1919.

Par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību: Tautas padomes pagaidu nolikums [On the Courts and Procedure of Litigation in Latvia: Provisional Regulation by the People’s Council]. Pagaidu Valdības Vēstnesis, 14.(01).12.1918. Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums, No. 1, 15.07.1919.

Latvijas Tautas Padomes kārtības rullis [The Rules of Procedure of the Latvian People’s Council]. Law, 23.08.1919. Likumu un Valdības Rīkojumu Krājums, No. 11, 1919.

Lietuvas Satversme [Constitution of Lithuania]. Tautas Tiesības, No.11/12, 16.06.1927.

Likums “Par Latvijas izglītības iestādēm” [Law “On Latvia’s Institutions of Education”]. 08.12.1919. Likumu un valdības rīkojumu krājums, No. 13, 31.12.1919.

Likums “Par mazākuma tautību skolu iekārtu Latvijā” [Law “On the System of Ethnic Minority Schools in Latvia”]. 08.12.1919. Likumu un valdības rīkojumu krājums No. 13, 31.12.1919.

Satversmes Sapulces kārtības rullis [The Rules of Procedure of the Constitutional Assembly]. Law. Valdības Vēstnesis, No. 251, 02.11.1920.

Deklarācija par Latvijas valsti [Declaration on the State of Latvia]. Latvijas valsts pagaidu iekārtas noteikumi [Provisions of the temporary order of the Latvian state]. Adopted at the plenary session of the Latvian Constitutional Assembly on 01.06.1920. Likumu un Valdības Rīkojumu Krājums, No. 4, 31.08.1920.

Noteikumi par ierēdņu pārbaudīšanu valsts valodas prašanā [Regulation on Testing Civil Servants’ Proficiency in the Official Language]. (22.11.1921). Valdības Vēstnesis, No. 269, 28.11.1921.

Ministru kabineta noteikumi par ierēdņu pārbaudīšanu valsts valodas prašanā [The Cabinet Regulation on Testing Civil Servants’ Proficiency in the Official Language]. 22.11.1921. Valdības Vēstnesis, No. 269, 28.11.1921.

Ministru kabineta noteikumi par Latgales lietu pārzināšanu [The Cabinet Regulation on the Overseeing of Latgale’s Affairs]. 30.06.1921). Valdības Vēstnesis, No. 177, 10.08.1921.

Ministru kabineta noteikumi par ierēdņu iecelšanu Latgalē [The Cabinet Regulation on Appointing Civil Servants in Latgale]. 26.07.1921. Valdības Vēstnesis, No. 174, 08.08.1921.

Ministru kabineta noteikumi par latgaliešu izloksnes lietošanu [The Cabinet Regulation on the Use of the Latgalian Dialect]. 11.08.1921. Valdības Vēstnesis, No. 183, 17.08.1921.

Latvijas Republikas Satversme [Satversme [Constitution] of the Republic of Latvia]. 15.02.1922. Valdības Vēstnesis, No. 141, 1922.

Latvijas Universitātes Satversme [The Constitution of the University of Latvia]. 27.04.1923. Valdības Vēstnesis, No. 66, 28.03.1923.

Papildinājums noteikumos par ierēdņu pārbaudīšanu valsts valodas prašanā [Addition to the Regulation on Testing Civil Servants’ Proficiency in the Official Language]. 06.02.1923. Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums, 19.03.1923.

Noteikumi par Latgales apgabaltiesas vecākā notara darbības atjaunošanu attiecībā uz aktu apstiprināšanu. (izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81. panta kārtībā) [Regulation on Reinstating the Activities by the Senior Notary of the Latgale Regional Court with Respect to Certification of Acts issued pursuant to Art. 81 of the Satversme of the Republic of Latvia]. 04.10.1923. Valdības Vēstnesis, No. 222, 08.10.1923.

Papildinājums noteikumos par ierēdņu pārbaudīšanu valsts valodas prašanā [Addendum to Regulation on Testing Civil Servants’ Proficiency in the Official Language]. 06.02.1923. Likumu un Ministru kabineta noteikumu krājums, 19.03.1923.

Saeimas kārtības rullis: likums [The Rules of Procedure of the Saeima: Law]. 26.03.1923. Valdības Vēstnesis, No. 65, 27.03.1923.

Likums par virsnieku un kara ierēdņu pārbaudīšanu valsts valodas prašanā [On Testing the Proficiency in the Official Language of Officers and Military Officials]. 17.11.1924. Valdības Vēstnesis, No. 262, 22.11.1924.

Saeimas kārtības rullis: likums [The Rules of Procedure of the Saeima: Law]. 20.03.1929. Valdības Vēstnesis, No. 79, 10.03.1929.

Noteikumi ar likuma spēku par valsts valodu (izdoti Latvijas Republikas Satversmes 81. p. kārtībā) [Regulation with the Force of Law on the Official Language issued pursuant to Art. 81 of the Satversme]. 18.02.1932. Valdības Vēstnesis, No. 39, 08.02.1932.

Pārgrozījums likumā “Par Latvijas izglītības iestādēm” [Amendments to the Law “On Latvia’s Institutions of Education”]. 20.04.1932. Issued pursuant to Art. 81 of the Satversme. Valdības Vēstnesis, No. 89, 22.03.1932.

“Pārgrozījumi un papildinājumi noteikumos par valsts valodu” [“Amendments and Additions to the Regulation on the Official Language”]. Valdības Vēstnesis, No. 132, 16.06.1934.

Instrukcija Nr. 94 par valsts valodas lietošanu dzelzceļu virsvaldē un tai padotās administratīvās vienībās [Instruction No. 94 on the Use of the Official Language in the Executive Board of Railways and Administrative Units Subordinated to it]. 27.06.1934. Valdības Vēstnesis, No. 166., 28.07.1934.

Likums par valsts valodu [The Official Language Law]. Law of Republic of Latvia. 05.01.1935. Valdības Vēstnesis, No. 7, 1935.

Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu [On the Restoration of Independence of the Republic of Latvia]. Declaration of the Supreme Council, 04.05.1990. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, No. 20, 17.05.1990.

Decision by the Department of Administrative Cases of the Supreme Court Senate on 18 August 2009 in case No. SKA596/2009.

Judgement by the Constitutional Court of the Republic of Latvia on 13 March 2001 in case No. 2000-08-0109.

Judgement by the Constitutional Court of the Republic of Latvia on 16 December 2005 in case No. 2005-12-0103.

Judgement by the Constitutional Court of the Republic of Latvia on 31 March 2010 in case No. 2009-76-01.

Judgement by the Constitutional Court of the Republic of Latvia on 3 February 2012 in case No. 2011-11-01.

Judgement by the Constitutional Court of the Republic of Latvia on 2 May 2012 in case No. 2011-17-03.

Dissenting Opinion of Justice of the Constitutional Court of the Republic of Latvia AldisLaviņš in case No. 2019-33-01 “On Compliance of Section 155 (1) of the Labour Law with the First Sentence of Article 110 of the Satversme of the Republic of Latvia”.

Transcript of the 8th sitting of IV session of the People’s Council on 27 August 1919.

Transcript of the 2nd sitting of IV Session of the Latvian Constitutional Assembly on 21 September 1921.

Transcript of the 5th sitting of IV Session of the Latvian Constitutional Assembly on 28 September 1921.

Transcript of the 7th sitting of IV Session of the Latvian Constitutional Assembly on 4 October 1921.

Transcript of the 8th sitting of IV Session of the Latvian Constitutional Assembly on 5 October 1921.

Transcript of the 10th sitting of V Session of the Latvian Constitutional Assembly on 7 February 1922.

Transcript of the 33rd sitting of V Session of the Latvian Constitutional Assembly on 4 April 1922.

Transcript of the 34th sitting of V Session of the Latvian Constitutional Assembly on 5 April 1922.

Transcript of the 7th sitting of I Session of I Saeima of the Republic of Latvia on 13 December 1922.

Transcript of the 6th sitting of II Session of III Saeima of the Republic of Latvia on 8 February 1929.

Transcript of the 1st sitting of VIII Session of III Saeima of the Republic of Latvia on 20 January 1931.

Transcript of the 2nd sitting of II Session of IV Saeima of the Republic of Latvia on 23 February 1932.

Transcript of the 3rd sitting of II Session of IV Saeima of the Republic of Latvia on 1 March 1932.

Transcript of the 3rd sitting of IX Session of IV Saeima of the Republic of Latvia on 3 May 1934.

Transcript of the 5th sitting of IX Session of IV Saeima of the Republic of Latvia on 4 May 1934.

Minutes No. 58 of the sitting of the Satversme Committee on 3 November 1921.

Minutes No. 61 of the sitting of the Satversme Committee on 19 January 1922.

Minutes No. 70 of the sitting of the Satversme Committee on 8 July 1922.

Minutes No. 77 of the sitting of the Satversme Committee on 14 July 1922.

Minutes No. 60 of the sitting of the 2nd Sub-Committee of the Satversme Committee on 29 April 1921.

Downloads

Published

2022-11-16

How to Cite

Balodis, R. (2022). Development of the Normative Regulation on the Official Latvian State Language During the First Period of Independence. Journal of the University of Latvia. Law, 15, 93–136. https://doi.org/10.22364/jull.15.08