About the Journal

Zinātniskajā izdevumā Arheoloģija un etnogrāfija tiek publicēti raksti par Latvijas teritorijas un Baltijas jūras reģiona arheoloģiju, bioarheoloģiju un etnogrāfiju, tostarp arī starpdisciplināri pētījumi. Rakstu krājumu izdod LU Latvijas vēstures institūts, bet rakstu autoru loks vienmēr ir bijis plašāks. Izdevumam ir starptautiska redkolēģija, iesniegtie raksti tiek anonīmi recenzēti. Izdevums ar dažādu regularitāti iznāk kopš 1957. gada. Daudzo pastāvēšanas gadu garumā tam bijusi nozīmīga loma ne tikai zinātnisko pētījumu publicitātes nodrošināšanā, bet arī Latvijas arheoloģiskā mantojuma un tradicionālās kultūras vērtību popularizēšanā.

ISSN 0320-9415

Current Issue

Vol. 32 (2022): Arheoloģija un etnogrāfija
					View Vol. 32 (2022): Arheoloģija un etnogrāfija

Izdevuma “Arheoloģija un etnogrāfija” 32. laidienā iekļautos oriģinālrakstus sagatavojuši vienpadsmit autori, kas pārstāv LU Latvijas vēstures institūtu, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un Tērvetes vēstures muzeju. Pētījumi aptver arheoloģijas, bioarheoloģijas un etnogrāfijas nozari. Analizēts gan izrakumos un datubāzēs jauniegūts, gan līdz šim nesistematizēts un detalizēti neizvērtēts materiāls no muzeju krājumiem, kā arī no jauna izvērtēti jau publicētie ikonogrāfiskie avoti. Salīdzinot ar iepriekšējiem sējumiem, rakstu skaits ir mazāks, bet daži no tiem ir plaši, un raksti joprojām ir bagātīgi ilustrēti. Arheologu un etnogrāfu pētījumos ilustratīvajam materiālam ir nozīmīga loma.

ISSN 0320-9415
ISBN 978-9934-18-886-2
ISBN 978-9934-18-887-9 (PDF)

Published: 2022-12-12
View All Issues