Modes ietekme 18. gadsimta otrās puses un 19. gadsimta sākuma Vidzemes sieviešu tradicionālajā apģērbā: krāsu aspekts

Authors

DOI:

https://doi.org/10.22364/aue.32.05

Keywords:

apģērba vēsture, tradicionālais apģērbs, Vidzeme, J. K. Broce, dabas krāsvielas, 18. gadsimta mode

Abstract

Raksts sniedz ieskatu 18. gadsimta Vidzemes sieviešu tradicionālā apģērba vēstures pētniecībā, pievēršot uzmanību augšslāņu modē aktuālo krāsu izmantojumam arī zemnieku apģērbā. Analizējot 18. gadsimta beigu zemnieku apģērba zīmējumus, kā arī 18.–20. gadsimta rakstītos avotus, mēģināts skaidrot melnu, vienkrāsainu sieviešu svārku jeb brunču un dzeltenu priekšautu valkāšanas tradīciju Vidzemē, tās izplatības hronoloģisko un teritoriālo ietvaru, kā arī šo krāsu iegūšanas tehnoloģiju un saikni ar modes ietekmēm. Veiktie pētījumi apliecina, ka laikā no 18. gadsimta 60. gadiem līdz 19. gadsimta 20. gadu beigām plašā Vidzemes apvidū pie goda tērpa likti dzelteni priekšauti. Tie valkāti kopā ar melniem, vienkrāsainiem brunčiem, kuru teritoriālā un hronoloģiskā izplatība bijusi plašāka nekā minētajiem priekšautiem. Pētāmajā laika periodā Vidzemes zemnieku apģērbā augstāko aprindu modes ietekme izpaudās kā noteiktu krāsu izmantojums, kas nenoliedz arī citu laikmetīgās modes iezīmju pastāvēšanu. Dzeltenā un melnā krāsa saistāma ar atšķirīgiem modes stilu strāvojumiem, no kuriem zemnieciskajā vidē tika pārņemtas atsevišķas to vizuālās izpausmes. Krāsošanas eksperimenti pierādīja augstu ticamības pakāpi rakstītajos avotos minētajām ziņām par konkrētiem 18. gadsimtā lietotajiem krāsaugiem un no tiem iegūstamajiem krāsu toņiem. Vienkrāsainie melnie Vidzemes sieviešu svārki un dzeltenie priekšauti ir uzskatāmi par atbilstošiem minētā laika perioda tradicionālajam zemnieku goda tērpam, lai arī šie priekšmeti līdz mūsdienām nav saglabājušies.

References

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Vēstures departamenta Etnogrāfijas nodaļas Rokrakstu, zīmējumu, fotoattēlu un dokumentu kolekcija (LNVM ZAE); mape Nr. 35: Sieviešu tautas tērps; mape Nr. 47: Krāsošana, mazgāšana un balināšana.

LU Akadēmiskā bibliotēka. Johana Kristofa Broces kolekcija “Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente ...” Pieejams: https://www.acadlib.lu.lv/broce/ [skatīts 17.03.2022.]

Broce, 1992. Johans Kristofs Broce: Zīmējumi un apraksti. 1. sēj. Rīgas skati, ļaudis un ēkas. T. Zeids (red.). Rīga: Zinātne.

Broce, 1996. Johans Kristofs Broce: Zīmējumi un apraksti. 2. sēj. Rīgas priekšpilsētas un tuvākā apkārtne. Teodors Zeids (red.). Rīga: Zinātne.

Broce, 2002. Johans Kristofs Broce: Zīmējumi un apraksti. 3. sēj. Latvijas mazās pilsētas un lauki. T. Zeids, R. Brambe, G. Straube, red. Rīga: Zinātne.

Broce, 2007. Johans Kristofs Broce: Zīmējumi un apraksti. 4. sēj. Latvijas mazās pilsētas un lauki. M. Auns, sast. Rīga: Zinātne.

Landarzt. Eine medizinische Wochenschrift. Nr. 14, 01.06.1765. Anleitung, wie man das hetige Bluten stillen, und die Wunden in kurzer Zeit heilen kann. [Norādījumi, kā apturēt asiņošanu un sadziedēt brūces īsā laikā.]

Rigasche Stadtblätter, Nr. 4, 23.01.1812. Specification der im 1811 ten Jahre in Riga eingeführten Waaren [1811. gadā Rīgā ievesto preču specifikācija]

Rigasche Stadtblätter, Nr. 9, 01.03.1810. Specification der im 1809 ten Jahre in Riga eingeführten Waaren [1809. gadā Rīgā ievesto preču specifikācija]

Rigasche Zeitung, Nr. 144, 01.12.1831. Befehl an den Dirigirenden Senat. [Rīkojums valdošajam senātam] Verzeichniß derjenigen Waaren, von welchen ein erhöhter Einfuhrzoll und Zulagsprocente von dem Zollrubel erhoben werden müssen. [To preču saraksts, no kurām jāiekasē paaugstināts ievedmuitas nodoklis un papildu procenti no muitas rubļa]

Rigische Anzeigen, Nr. 13, 29.03.1787. Sachen, die zum Verkauf ausgeboten werden. [Preces, kas tiek piedāvātas pārdošanai]

Rigische Anzeigen, Nr. 2, 07.01.1768. Verzeichinss derer im Jahr 1767 in Riga zur see eingekommmenen Waaren. [Preču saraksts, kas Rīgā nonāca pa jūru 1767. gadā]

Rigische Anzeigen, Nr. 32, 07.08.1794. Sachen, die zum Verkauf ausgeboten werden. [Preces, kas tiek piedāvātas pārdošanai]

Rigische Anzeigen, Nr. 46, 15.11.1787. Sachen, die zum Verkauf ausgeboten werden. [Preces, kas tiek piedāvātas pārdošanai]

Rigische Anzeigen, Nr. 50, 13.12.1770. Sachen, so zu verkaufen. [Pārdodamas lietas]

Rigische Anzeigen, Nr. 7, 17.02.1780. Sachen, die zum Verkauf ausgeboten werden. [Preces, kas tiek piedāvātas pārdošanai]

Rogulis, 1890. Senais sieviešu apģērbs Alojā un Mazsalacā. Mājas Viesis. 04.08.1890.

Saržantu Kr., 1893. Par krāsošanu. Etnogrāfiskas ziņas par latviešiem. Dienas Lapas pielikums. Nr. 4.

Vidzemes Latviešu Avīzes. 19.03.1824. Zagtas lietas.

Tēzaurs.lv. Mode. LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija. Pieejams: https://tezaurs.lv/mode [skatīts 07.09.2022.]

[Vilde, Pēteris Ernests], 1769. Latviešu Ārste, 01.05.1769, Nr. 18.

Literatūra

Alsupe, A., 1961. Lauku audēju darba rīki Vidzemē 19. gs. Arheoloģija un etnogrāfija, 3. Rīga: LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 97–112.

Berg, M., 2002. From imitation to invention: Creating commodities in eighteenth-century Britain. Economic History Review, 55(1), 1–30.

Bielenstein, M., 1935. Die altlettischen Färbmethoden. Studien zur indogermanischen Altertumskunde. Veröffentlichungen der volkskundlichen Forschungsstelle am Herderinstitut zu Riga, Band II, Riga: Druck u. Verlag der AG “Ernst Plates”.

Böhmer, H., 2002. Koekboya. Natural Dyes and Textiles: A Colour Jorney from Turkey to India and Beyond. Gandrekesee: REMHÖB.

Brastiņš, E., 1931. Latvija, viņas dzīve un kultūra. Rīga: Grāmatu Draugs.

Cardon, D., 2007. Natural Dyes: Sources, Tradition, Technology and Science. London: Archetype Publications.

Dževečka, U., 2020. Ieskats 19. gadsimta un 20. gadsimta sākuma brunču šūšanas paņēmienos. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja zinātniskie lasījumi 2017.–2019. Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 37–54.

Jansone, A., 2014. Piebalga ir, bija un būs: piebaldzēnu ģērbšanās kultūra 19. gadsimtā. [Cēsis]: Vēverīšas, aušanas darbnīca.

Jansone, A., 2016. Apģērba attīstība Zemgalē 19. gadsimtā. Rīga: Zinātne.

Jansone, A., 2017. Rucavnieku apģērbs cauri laikiem (19. gs. – 20. gs. sākums). Rīga: Zinātne.

Jansone, A., 2021. Tautastērpa komplektēšanas pamati. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Karlsone, A., 2000. Nepublicētie Augšzemes materiāli apģērbu vēsturē. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 4, 29–40.

Karlsone, A., 2006. Komentāri Pētera Blaua 1885. gadā publicētajām ziņām par apģērbu 18. gs. beigās. Arheoloģija un etnogrāfija, 23. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 127–142.

Karlsone, A., 2014. Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis. Patterned Sashes: the Common Cultural Layer. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.

Karlsone, A., 2016. Rakstītie avoti par krāsaugu lietojuma tradīciju Latvijas teritorijā. 19. gs. beigas – 1944. gads. Arheoloģija un etnogrāfija, 29. Rīga: Zinātne, 193–204.

Karlsone, A., 2017. Baltvāciete Marta Bīlenšteina un viņas pētījums par latviešu tradicionālo kultūras mantojumu. Vēsture: Avoti un cilvēki: Humanitārās fakultātes XXVI starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XX, 20. Daugavpils: Saule, 167–173.

Karlsone, A., 2018. LU LVI Etnogrāfisko materiālu krātuvē esošās ziņas par krāsaugu lietojumu Latvijā. Vēsture: avoti un cilvēki: Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Vēstures katedras zinātnisko rakstu krājums, 21. Daugavpils: Saule, 202–208.

Karnups, Ā., 1936. Latviešu tērps pēdējos 350 gados. Latviešu tautas tērpi. A. Dzērvītis, V. Ģinters, red. Rīga: J. Grīnbergs, 98–188.

Nieto-Galan, A., 2001. Colouring Textiles. A History of Natural Dyestuffs in Industrial Europe. [b. v.]: Springer Science + Business Media, B.V.

Pastoureau, M., 2008. Black: The History of a Color. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Pastoureau, M., 2019. Yellow: The History of a Color. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Phipps, E., 2013. Global Colors: Dyes and the Dye Trade. Interwoven Globe: The Worldwide Textile Trade, 1500–1800. Metropolitan Museum of Art, 120–135, 328–330.

Pīgozne, I., 2018. Latviešu apģērbs. Rīga: Zvaigzne ABC.

Slava, M., 1962. Zemnieku apģērbs Gulbenes rajonā. Arheoloģija un etnogrāfija, 4. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 111–136.

Slava, M., 1963. Zemnieku apģērbs Vidzemē (18. gs. beigas – 20. gs.). Arheoloģija un etnogrāfija, 5. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 193–228.

Slava, M., 1966. Latviešu tautas tērpi. Arheoloģija un etnogrāfija, 7. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība.

Spekke, A., 1934. Vecākie latvju tautas apģērba zīmējumi. Rīga: A. Gulbis.

Spekke, A., 1935. Latvieši un Livonija 16. gadsimtā. Rīga: A. Gulbis.

Steel, V., ed. in chief., 2005. Encyclopedia of clothing and fashion. 3 vols. Detroit [etc.]: Thomson/Gale.

Straubergs, K., 1930. Latviešu tērps un viņa raksta ornāmentika. Latvieši, I. F. Balodis, P. Šmits, red. Rīga: Valters un Rapa, 322–356.

Vāvers, R., sastād., 2021. 100 kartes pirms Latvijas valsts. Rīga: Jāņa sēta.

Venborg-Pedersen, M., 2017. The European Enlightenment. A Cultural History of Dress and Fashion in the Age of Enlightenment. P. McNeil, ed. Vol. 4s in A Cultural History of Dress and Fashion. S. Vincent, gen. ed. 6 vols. London [etc.]: Bloomsbury Academic, 123–138.

Frankel, N., 2015. Dyeing with Annatto – Orange You Glad I Hate Cheesy Puns. Textile Investigations. https://textileinvestigations.wordpress.com/2015/10/03/dyeing-with-annatto-orange-you-glad-i-hate-cheesy-puns/ [skatīts 15.03.2022.]

Canadian Music Trade. Bosco Violin Supply. https://www.boscoviolinsupply.com/en/category/makers-supplies/varnish-supplies/colour-extract-natural-dyes/1753 [skatīts 18.03.2022.]

Published

2022-12-12

How to Cite

Karlsone, A. (2022). Modes ietekme 18. gadsimta otrās puses un 19. gadsimta sākuma Vidzemes sieviešu tradicionālajā apģērbā: krāsu aspekts. Arheoloģija Un etnogrāfija, 32, 115–136. https://doi.org/10.22364/aue.32.05