Trepanācijas tikai privileģētajiem? Latvijas dzelzs laikmeta gadījumu izpēte (7.–10. gs.)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.22364/aue.32.03

Keywords:

trepanācija, apbedīšanas tradīcijas, latgaļi, zemgaļi, sociālais statuss

Abstract

Pētījuma mērķis skaidrot iespējamo trepanāciju saistību Latvijas 7.–10. gs. arheoloģiskajā materiālā ar indivīda sociālo statusu. Rakstā analizētas trepanācijas no Lejasbitēnu, Čunkānu-Dreņģeru un Īdeņu kapulaukiem. Izpēte veikta makroskopiski. Trepanācijas konstatētas septiņiem pieaugušiem vīriešiem un vienā gadījumā nepieaugušam sieviešu dzimtes indivīdam. Vairākumā gadījumu tās veiktas ar kasīšanas metodi. Iespējamais trepanāciju cēlonis galvaskausa traumas. Daļa indivīdu šo operāciju pārdzīvojuši. Indivīdu iespējamais sociālais statuss noteikts, balstoties uz senlietu materiālu gan konkrētā kapulaukā, gan plašākā teritoriālā kontekstā. Vismaz daļa vīriešu, kuriem veikta trepanācija, saistāma ar augstu sociālo statusu tā laika sabiedrībā. Limitējošais izpētes faktors postītie apbedījumi ar nepilnīgu kapa inventāru.

References

AlQahtani, S. J., Hector, M., Liversidge, H., 2010. Brief communication: The London atlas of human tooth development and eruption. American Journal of Physical Anthropology, 142, 481–490.

Anda, T., 1951. Recherches archeologiques sur la pratique medicale des des Hongrois a Pepoque de la conquete du pays. Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1, 7–316.

Anteins, A., 1976. Melnais metāls Latvijā. Rīga: Zinātne.

Atgāzis, M., 1994a. Dreņģeru-Čunkānu kapulauks un zemgaļu senvēstures pētniecības jautājumi. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu 1992. un 1993. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 23–30.

Atgāzis, M., 1994b. Dreņģeru-Čunkānu 241. kaps un šķēpu līdzdošanas tradīcija 8.–9. gs. zemgaļu apbedījumos. Arheoloģija un etnogrāfija, 17. Rīga: Zinātne, 29–40.

Atgāzis, M., 2001. Vidējais dzelzs laikmets, 400.–800. g. Latvijas senākā vēsture. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 232–289.

Atgāzis, M., 2019. Tuvcīņas ieroči Latvijā 10.–13. gadsimtā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds.

Aufderheide, A. C., Rodriguez-Martin, C., 1998. The Cambridge encyclopedia of human paleopathology. Cambridge: Cambridge University Press.

Bartucz, L., 1950. Adatok a koponyalékelés (trepanatio) és a bregmasebek kapcsolatanak problémajahoz Magyarorszagim népvendorlaskori koponyak alapyan. Annales Biologicae Universitatis Szegediensis, 1, 389–435.

Bennike, P., 2003. Ancient trepanations and differential diagnoses: A re-evaluation of skeletal remains from Denmark. In: R. Arnott, S. Finger, C. U. M. Smith, eds. Trepanation: History, Discovery, Theory. Lisse: Swets & Zeitlinger, 95–115.

Bereczki, Z. S, Molnár, E., Marcsik, A., Pálfi, G. Y., 2015. Rare types of trephination from Hungary shed new light on possible cross-cultural connections in the Carpathian Basin. International Journal of Osteo­archaeology, 25(3), 322–333.

Bereczki, Z., Molnár, E., Marcsik, A., Pálfi, G., 2010. Evidence of surgical trephinations in infants from the 7th–9th centuries AD burial site of Kiskundorozsma–Kettôshatár. Acta Biologica Szegediensis, 54, 93–8.

Bliujienė, A., Skipitytė, R., Garbaras, A., Miliauskienė, Ž., Šapolaitė, J., Ežerinskis, Ž., Čeponkus, J., Masiulienė, I., Simčenka, E., Minkevičius, K., 2020. The first data on the human diet in Late Roman and Early Migration period western Lithuania: Evidence from stable isotope, archaebotanical and zooarchaeological analyses. Journal of Archaeological Science: Reports, 33, 102545.

Boev, P., 1964. Symbolische Trepanationen in Bulgarien. Berichte des Morphologischen Instituts der Bulgarischen Akademie der Wissenschaften (Sofia), 9, 289–298.

Boev, P., 1992. Historical trephinations in Europe. Diachronic trends in historical anthropology. Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae, XLVI, 3–4, 140–143.

Broca, P., 1867. Cas singulier de trépanation chez les Incas. Bull Soc Anthrop 2 (2nd ser.), 403–408.

Buikstra, J. E., Ubelaker, D., 1994. Standards for Data Collection from Human Skeletal Remains. Arkansas Archaeological Research Series, 44.

Capasso, L., 1998. 5300 years ago, the Ice Man used natural laxatives and antibiotics [Letter]. Lancet, 352: 1984.

Carr, C., 1995. Mortuary practices: Their social, philosophical-religious, circumstantial, and physical determinants. Journal of Archaeological Method and Theory, 2, 105–200.

Daiga, J., 1974. Karavīra aproce. Arheoloģija un etnogrāfija, 11. Rīga: Zinātne, 174–197.

Derums, V., 1978. Tautas veselība un dziedniecība senajā Baltijā. Rīga: Zinātne.

Derums, V., 1988. Baltijas sencilvēku slimības un tautas dziedniecība. Rīga: Zinātne.

Gerhards, G., 2005. Secular variations in the body stature of the inhabitants of Latvia (7th millennium BC – 20th c. AD). Acta medica Lituanica, 12(1), 33–39.

Gerhards, G., 2006. Traumas un ievainojumi senās Ikšķiles iedzīvotājiem. Arheoloģija un etnogrāfija, 23, 85–97.

Gerhards, G., 2008. Traumas un ievainojumi Lejasbitēnu 7.–10. gadsimta iedzīvotājiem. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, 1, 5–21.

Giuffra, V., Fornaciari, G., 2017. Trepanation in Italy: a review. International Journal of Osteoarchaeology, 27(5), 745–67.

Guerra-Doce, E., 2015. The Origins of Inebriation: Archaeological Evidence of the Consumption of Fermented Beverages and Drugs in Prehistoric Eurasia. Journal of Archaeological Method and Theory, 22, 751–782.

Härke, H., 2014. Grave goods in early medieval burials: messages and meanings. Mortality, 19(1), 41–60.

Hedeager, L., 1980. Besiedlung, soziale struktur und politische Organization in der älteren und jüngeren römischen Kaiserzeit Ostdänemarks. Praehistorische Zeitschrift, 55, 38–109.

Hedeager, L., 1992. Iron-Age Societies: From Tribe to State in Northern Europe, 500 BC to AD 700. Blackwell, Oxford & Cambridge.

Hippocrates, 1999. On Head Wounds. Berlin: Akademie Verlag.

Jankauskas, R., 2003. Lietuvos priešistorės ir proistorės gyventojų antropologijos metmenys. Lietuva iki Mindaugo: [straipsnių rinkinys + skaitmeninė knyga]. Vilnius: Vilniaus dailės akad. l–klap. 143–152.

Jankauskas, R., 2005. Skeletal inventory, age, sex and pathologies of Marvelė sample. Marvelė. Ein Gräberfeld Mittellitauens. I Band, Marvelė. Vidurio Lietuvos aukštaičių II–XII a. kapinynas. Kaunas, 95–102.

Jesch, J., 1991. Women in the Viking Age. Suffolk.

Jordanov, J., Dimitrova, B., Nikolov, S., 1988. Symbolic trepanations of skulls from the Middle Ages (IXth–Xth century) in Bulgaria. Acta Neurochirurgica, 92, 15–18.

Jordanov, J., Dimitrova, B., 1990. Symbolic trephinations in Medieval Bulgaria. Homo, 41(3), 266–73.

Kaufman, M. H., Whitaker, D., McTavish, J., 1997. Differential diagnosis of holes in the calvarium: Application of modern clinical data to Palaeopathology. Journal of Archaeological Science, 24, 193–218.

Kuniga, I., 2000. Kristapiņu kapulauks. 8. gs. beigas –12. gs. Rīga: RaKa.

Leuner, H., 1970. Uber die historische Rolle magischer Pflanzen und ihrer Wirkstoffe. Vorgeschichtliche Heiligtumer und Opferplatze in Mittel- und Nordeuropa. H. Jankuhn, Hrsg. Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 279–296.

Lillie, M., 2003. Cranial surgery: the epipaleolithic to neolithic populations of Ukraine. Trepanation: History, Discovery, Theory. R. Arnott, S. Finger, C. U. M. Smith, eds. Swets & Zeitlinger Publications: Lisse; 175–188.

Lisowsky, F. P., 1967. Prehistoric and early historic trepanations. D. Brothwell, A. T. Sandison, eds. Diseases in Antiquity. Springfield: Charles C. Thomas, 651–672.

Lopez, B., Caro, L., Pardiñas, A. F., 2011. Evidence of trepanations in a medieval population (13th–14th century) of northern Spain (Gormaz, Soria). Anthropological Science, 119, 247–257.

Loze, I., 1975. Arheoloģiskie pētījumi Kvāpānos un Īdeņos. Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un etnogrāfu 1974. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 59.

Lūsēns, M., 2012. Arheoloģiskie izrakumi Čunkānu-Dreņģeru senkapos 2010. gadā. Arheologu pētījumi Latvijā 2010.–2011. gadā. Rīga: Nordik, 45–49.

Moghaddam, N., Mailler-Burch, S., Kara, L., Kanz, F., Jackowski, C. and Lösch, S., 2015. Survival after trepanation – early cranial surgery from Late Iron Age Switzerland. International Journal of Paleopathology, 11, 56–65.

Mägi, M., Malve, M., Toome, T., 2018. Early Christian burials at Valjala churchyard, Saaremaa. Archaeological Fieldwork in Estonia, 93–118.

Malve, M., 2016. Killuke keskaegset või varauusaegsest meditsiinist Tartus: trepanatsioon. Tutulus. Eesti Arheoloogia Aastakiri, 12.

Merlin, M. D., 2003. Archaeological Evidence for the Tradition of Psychoactive Plant Use in the Old World. Economic Botany, 57(3), 295–323.

Mägi, M., 2002. At the Crossroads of Space and Time. Graves, Changing Society and Ideology on Saaremaa (Osel), 9th–13th centuries AD. CCC papers: 6. Gotland University College, Centre for Baltic Studies; Institute of History, Department of Archaeology. Tallinn.

Mugurēvičs, Ē., 1977. Olin̦kalna un Lokstenes pilsnovadi: 3.–15. gs. arheoloģiskie pieminekļi. Rīga: Zinātne.

Nerlich, A., Peschel, O., Zink, A., Rösing, F. W., 2003. The pathology of trepanation: differential diagnosis, healing and dry bone appearance in modern cases. R. Arnott, S. Finger, C. U. M. Smith, eds. Trepanation: History, Discovery, Theory. Swets & Zeitlinger, Lisse, The Netherlands, 43–51.

Nicklisch, N., Dresely, V., Orschiedt, J., Ramsthaler, F., Schlenker, B., Ganslmeier, R., Friederich, S., Meller, H., Alt, K. W., 2018. A possible case of symbolic trepanation in Neolithic Central Germany. International Journal of Osteoarchaeology, 28(3), 216–226.

Ortner, D. J., 2003. Trauma. Ortner D. J., ed. Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal Remains. Academic Press, San Diego, CA, 119–178.

Parker Pearson, M., 1993. The Powerful Dead: Archaeological Relationships between the Living and the Dead. Cambridge Archaeological Journal 3(2), 203–229.

Parker Pearson, M., 1999. The archaeology of death and burial. Sutton Publishing, Phoenix Mill.

Pētersone-Gordina, E., Gerhards, G., Vilcāne, A., Millard, A. R., Moore, J., Ķimsis, J., Ranka, R., 2022. Diet and social status in the Lejasbitēni Iron Age population from Latvia. Journal of Archaeological Science: Reports, 44, 103519.

Piek, J., Lidke, G., Terberger, T., von Smekal, U., Gaab, M. R., 1999. Stone age skull surgery in Mecklenburg–Vorpommern: a systematic study. Neurosurgery, 45, 147–151.

Pitsios, T., Zafiri, V., 2012. Cases of trephination in ancient Greek skulls. International Journal of Caring Sci­ences, 5(3), 239–245.

Prioreschi, P., 1991. Possible reasons for Neolithic skull trephining. Perspectives in Biology and Medicine, 34, 296–303.

Prioreschi, P., 2003. Medieval anesthesia – the spongia somnifera. Medical Hypotheses, 61, 213–219.

Radiņš, A., 1999. 10.–13. gadsimta senkapi latgaļu apdzīvotajā teritorijā un Austrumlatvijas etniskās, sociālās un politiskās vēstures jautājumi. Latvijas Vēstures muzeja raksti, 5. Rīga: N.I.M.S.

Ramseier, F., 2005. Ur‐ und frühgeschichtliche Schädeltrepanationen der Schweiz vom Neolithikum bis ins Mittelalter. Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für L‘Anthropologie, 11, 1–58.

Reshetova, I., 2012. Sluchay simvolicheskoy trepanatzii v srede bolgarskovo srednevekovogo naseleniia. Materialy mejdunarodnoi conferentsii “Gosudarstvennost’ vostochnykh bulgar IX–XIII vv.”. Cheboxary, 249–258.

Roberts, C., Manchester, K., 2005. The archaeology of disease. 3rd ed. Sutton Publishing, Stroud.

Shnore, E., 1957. Nukshinskii mogil’nik. Riga: Izdatel’stvo Akademii nauk Latviiskoi SSR (Materialy i issledovaniia po arkheologii Latviiskoi SSR, I).

Spicin, A., 1893. Ljucinskij mogiljnik. Materiali po arheologii Rossii, Izdannije Imperatorskoi Arheologicheskoi komisii, 14.: Drevnosti Severo-Zapadnogo kraja, 1 (2). Sankt-Peterburg.

Steinbock, R. T., 1976. Paleopathological Diagnosis and interpretation: Bone disease in ancient human populations. Springfield: Charles C Thomas Pub Ltd.

Stewart, T. D., 1957. Stone Age Skull Surgery: a General Review, with Emphasis on the New World: in Annual Report Smithsonian Institution.

Šnē, A., 2002. Sabiedrība un vara: sociālās attiecības Austrumlatvijā aizvēstures beigās. Rīga: Intelekts.

Šnore, E., 1987. Kivtu kapulauks. Rīga: Zinātne.

Talko-Hryncewicz, J., 1922. Trepanacja czaszki u żywego człowieka z góry zamkowej w Wilnie. Rozprawy wydziału matematyczno–przyrodnicznego Polskiej Akademiji Umiejętności (Kraków), 21 (61), 1–9.

Thomas, D. H., 1989. Archaeology. Fort Worth: Holt, Rinehart and Winston.

Tomsons, A., 2018. Zobeni Latvijas teritorijā no 7. līdz 16. gadsimtam. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, 27. Arheoloģija. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.

Ullrich, H., Weickmann, F., 1963. Prähistorische ł Neurochirurgie‘ im mittel-deutschen Raum. Zentralblatt Neurochirurgie, 24, 103–120.

Urtāns, V., 1965. Izrakumi Lejasbitēnu un Lejasziedu apmetnēs, Kalnaziedu pilskalnā un Lejasbitēnu kapulaukā. Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, etnogrāfu un folkloristu 1964. gada ekspedīcijām. Rīga, 21–24.

Urtāns, V., 1977. Pirms 100 gadiem. Muzeji un kultūras pieminekļi. Rīga: Zvaigzne, 18–21.

Urtāns, V., 1961. Pūces saktas. Arheoloģija un etnogrāfija, 4. Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 49–58.

Vaska, B., 2019. Rotas un ornaments Latvijā no bronzas laikmeta līdz 13. gadsimtam. Latvijas Nacionālā vēstures muzeja raksti, 27. Arheoloģija. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs.

Vasiliauskas, E., 2012. Pūces sakta no Kurmaiču-Linksmēnu kapulauka. Dažas piezīmes par zemgaļu simboliem. Inkluzīvi. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 253–259.

Verano, J. W., 2016. Differential diagnosis: trepanation. International Journal of Paleopathology. Sep 1; 14, 1–9.

Weber, J., & Czarnetzki, A., 2001. Trepanationen im frühen Mittelalter im Südwesten von Deutschland – Indikationen, Komplikationen und Outcome. Zentralblatt für Neurochirurgie, 62, 10–14.

Weber, J., Wahl, J., 2006. Neurosurgical aspects of trepanations from Neolithic times. International Journal of Osteoarchaeology, 16(6), 536–545.

White, T. D., Folkens, P. A., 2005. The Human Bone Manual. Burlington: Elsevier Academic Press; 2005.

Published

2022-12-12

How to Cite

Gerhards, G., Vilcāne, A., Pētersone-Gordina, E., & Ērkšķe, A. (2022). Trepanācijas tikai privileģētajiem? Latvijas dzelzs laikmeta gadījumu izpēte (7.–10. gs.). Arheoloģija Un etnogrāfija, 32, 71–96. https://doi.org/10.22364/aue.32.03