Viduslaiku importa keramika Ikšķilē

Authors

  • Baiba Dumpe Latvijas Nacionālais vēstures muzejs https://orcid.org/0000-0002-3958-6702
  • Alise Gunnarssone Latvijas Nacionālais vēstures muzejs
  • Vitolds Muižnieks Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

DOI:

https://doi.org/10.22364/aue.32.01

Keywords:

viduslaiki, Livonija, Ikšķile, pelēkā keramika, grezni rotātā keramika, akmensmasas keramika

Abstract

Šī raksta mērķis ir izpētīt, ko par viduslaiku Ikšķiles vēsturi varam uzzināt, analizējot keramikas atradumus, un kā tie saistās ar rakstītos avotos atrodamajām ziņām un arheoloģiskajiem pētījumiem par vietas apbūvi un izmantošanu. Īpaša uzmanība pievērsta apstākļiem, kas varēja sekmēt noteiktu viduslaiku keramikas veidu nonākšanu Ikšķilē, kā arī tam, kā trauku palieku stāvokli kultūrslānī ietekmējusi vietas izmantošana jaunajos laikos. Rakstā tuvāk analizēti vairāki viduslaiku ievestās keramikas veidi. Noteiktas pazīmes, kas var palīdzēt turpmākos pētījumos pazīt un klasificēt viduslaiku keramikas paraugus. Pētījumā izmantota keramika, kas iegūta Jāņa Graudoņa vadītajos arheoloģiskajos izrakumos laikā no 1968. līdz 1975. gadam. Keramikas kolekcija glabājas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā.

References

Auns, M., 2005. Ikšķiles vārds viduslaikos. Ikšķiles almanahs. Veltījums Ikšķiles 820. gadadienai. Ikšķile, 89–92.

Auns, M., 2010. Kāpēc Ikšķilē? Ikšķiles Almanahs. V. Villerušs, red. Ikšķile: Mantojums, 11–15.

Auns, M., 2020. Ikšķiles novads. Vieta, kur sākās Latvija. Ikšķile.

Baart, J. M., 1994. Dutch Redwares. Medieval Ceramics, 18. K. Barclay, M. Hughes, eds. London: The British Museum, 19–27.

Baart, J. M., 1996. Highly Decorated Redwares from The Netherlands. D. Piton, ed. La céramique très décorée dans l’Europe du Nord-Ouest (Xème–XVème siècles): actes du Colloque de Douai (7–8 avril 1995): travaux du Groupe de recherches et d’études sur la céramique dans le Nord – Pas-de-Calais, 121–130.

Biermann, F., 1999. Die mittelalterliche Keramik der Ausgrabung Altstädtische Fischerstraße 5–6 zu Brandenburg an der Havel. Die mittelalterliche Keramik der Ausgrabung Altstädtische Fischerstraße 5–6 zu Brandenburg an der Havel.

Caune, A., Ose, I., 2004. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu piļu leksikons. Rīga.

Cumberpatch, C., 2006. Face to face with medieval pottery: Some observations on medieval anthropomorphic pottery in north-east England. Pieejams: https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/assemblage/html/9/cumberpatch.html [skatīts 22.03.2022.]

Drenkhahn, U., 2015. Die Lübecker Keramikchronologie vom 12. bis zum 16. Jahrhundert. Lübecker Schriften zu Archäologie und Kulturgeschichte, 29. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf., 321 Seiten, 145 Abbildungen.

Drenkhahn, U., 2017. Rote Irdenware des 12. und frühen 13. Jahrhunderts aus Lübecker Töpfereien und Anfänge der eiheimischen Glasurkeramik. M. Schneider, red. Studien zum Bronzeguss und zur Keramik im mittelalterlichen Lübeck. Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte, 31. Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf., 355–405.

Dumpe, B., 2011. Svēpētās keramikas izcelsme Latvijas podniecībā. Arheoloģija un etnogrāfija, 25. Rīga, 283–293.

Dunning, G. C., 1968. The Trade In Medieval Pottery Around the North Sea. n.e. Rotterdam Papers: a contribution to medieval archaeology, 35–58.

Gaimster, D., 1997. German Stoneware 1200–1900. London: British Museum Press.

Gaimster, D., 1999. The Baltic Ceramic Market c. 1200–1600: An Archaeology of the Hanse. Fennoscandia archaeolociga XVI, Helsinki: Suomen arkeologinen seura ry, 59–69. Pieejams: http://www.sarks.fi/fa/PDF/FA16_59.pdf [skatīts 24.11.2021.]

Graudonis, J., 1969. Ikšķiles arheoloģiskā izpēte 1968. g. Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1968. gada pētījumu rezultātiem. Rīga: Zinātne, 32–34.

Graudonis, J., 1971. Arheoloģiskie izrakumi Ikšķilē 1970. gadā. Zinātniskās atskaites sesijas referātu tēzes par arheologu, antropologu un etnogrāfu 1970. gada pētījumu rezultātiem. Zinātne, 36–38.

Graudonis, J., 1991. Ieskats Ikšķiles vēsturē. Daugavas raksti. No Aizkraukles līdz Rīgai. Rīga, 66–87.

Hamer, F., Hamer, J., 2004. The Potter’s Dictionary of Materials and Techniques. Fifth edition. London: A&C Black.

Hansen, P., 2014. English Pottery Production During the Middle Ages and Its Influence on the Contemporary Danish Pottery Industry. Bachelor's thesis. Advisor: Rainer Atzbach. Aarhus Universitet. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/294735037_English_Pottery_Production_During_the_Middle_Ages_and_its_Influence_on_the_Contemporary_Danish_Pottery_Industry [skatīts 13.12.2021.]

Heege, A., 1995. Die Keramik des frühen und hohen Mittelalters aus dem Rheinland: Stand der Forschung – Typologie, Chronologie, Warenarten. Archäologische Berichte 5, Bonn.

Heraclius. De coloribus et artibus Romanorum, Liber III. Pieejams: https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost10/Heraclius/her_col3.html [skatīts 23.11.2021.]

Hildebrand, H., 1872. Das Rigische Schuldbuch (1286–1352). St. Petersburg.

Hillewaert, B., 2010. A Jug on a Jug. Some Thoughts on Decorative Function or Functional Decoration. Exchanging Medieval Material Culture. Studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe. De Groote K., Tys D., Pieters M., eds. Brussel: Flemish Heritage Institute, 75–79. Pieejams: https://www.academia.edu/934157/De_Groote_K_Tys_D_and_Pieters_M_eds_2010_Exchanging_Medieval_Material_Culture_Studies_on_archaeology_and_history_presented_to_F_Verhaeghe_Relicta_Monografie%C3%ABn_4_Brussel_ISBN_978_90_7523_0291_ISSN_2030_9910 [skatīts 17.12.2021.]

Hoffmann, Y., 1997. Rotbemalte Irdenware des Mittelalters und der frühen Neuzeit in Sachsen. W. Schwabanicky, Hrsg. Forschungen zu Baugeschichte und Archäologie II. Veröffentlichungen der Kreisarbeitsstelle für Bodendenkmalpflege Mittweida, Heft 7. Mittweida, 31–65. Pieejams: https://www.academia.edu/12139771/Rotbemalte_Irdenware_des_Mittelalters_und_der_fr%C3%BChen_Neuzeit_in_Sachsen_1997 [skatīts 15.12.2021.]

Höltken, T., Steinbring, B., 2017. Mittelalterliche Keramik aus Langerwehe, Raeren und Aachen. Kölner Jahrbuch, 50, 713–751. Pieejams: https://issuu.com/w.a.s/docs/mitteralterliche_keramik_aus_langerwehe_raeren_und [skatīts 15.12.2021.]

Höltken, T., 2000. Die Keramik des Mittelalters und der Neuzeit aus dem Elsbachtal. Inaugural-Dissertation. der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. Pieejams: https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/1739 [skatīts 02.04.2022.]

IH, 1993. Indriķa hronika. No latīņu valodas tulkojis Ā. Feldhūns, Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne.

Jansons, G., 2004. Ikšķiles viduslaiku baznīca un pils. Pētījums arhitektūras vēsturē. Rīga.

Jansen, J., 1999. Die archäologischen Funde und Befunde aus der „ersten Bauzeit“ der gotischen Kathedrale zu Köln. Inaugural-Dissertation. Otto-Friedrich-Universität zu Bamberg. Pieejams: https://fis.uni-bamberg.de/bitstream/uniba/26/2/Dokument_2.pdf [skatīts 02.04.2022.]

Kalme, G., 2010. Sv. Meinards – laikmets, misija, mācība Baznīcai un sabiedrībai? Ikšķiles Almanahs. V. Villerušs, red. Ikšķile: Mantojums, 17–38.

Keller, C., 1995. Pingsdorf-type Ware – An Introduction. Medieval Ceramics 19. 19–28. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/264471023_Pingsdorf-type_Ware_-_An_Introduction [skatīts 15.12.2021.]

Klemensen, M. F., 1996. Production of Highly Decorated Pottery in Medieval Denmark. D. Piton, ed. La céramique très décorée dans l’Europe du Nord-Ouest (Xème–XVème siècles): actes du Colloque de Douai (7–8 avril 1995), travaux du Groupe de recherches et d’études sur la céramique dans le Nord – Pas-de-Calais, 131–140.

Kock, A., 2019. Anthropomorph verzierte Gefäßkeramik des Mittelalters aus Lübeck. Funde aus der Lübecker Altstadt III. Rahden/Westf.: Leidorf.

Liebgott, N. K., 1978. Keramik fra vikingetid og middelalder. København: Nationalmuseet.

Liebgott, N. K., 2001. Keramikken fra Farum Lillevang. Middelalderige Pottemagerovne i Denmark. Moesgård: Forlaget Hokuin, 127–139. Pieejams: https://tidsskrift.dk/Hikuin/article/view/111408/160435 [skatīts 15.12.2021.]

Linaa, J., Krants, L., 2016. Urban Consumption: Tracing urbanity in the archaeological record of Aarhus c. AD 800–1800. Moesgaard: Jutland Archaeological Society.

Linaa, J., 2015. Black Pots from Jutland. A Danish Contribution to European Household Ceramics. 48. Internationales Symposium Keramikforschung. Mölln. Presentation. Pieejams: https://www.academia.edu/16351253/Black_Pots_from_Jutland_A_Danish_Contribution_to_European_Household_ceramics._Paper_given_at_48_Internationales_Symposium_f%C3%BCr_Keramikforschung_M%C3%B6lln_2015 [skatīts 15.12.2021.]

Lindahl, A., 2001. Laborativa analyser av keramik från Hellum, Barmer och Kragelund. Middelalderige Pottemagerovne i Denmark. Moesgård: Forlaget Hokuin, 281–296.

LGU, 1908. Livländische Güterurkunden (aus den Jahren 1207 bis 1500), 1. Hrsg. von Bruiningk H. und Busch K. Riga.

LUB, Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten, 2. Hrsg. von F. Bunge. Reval.

Lüdtke, H., Schietzel, K., 2001. Handbuch zur mittelatlerlichen Keramik in Nordeuropa. Band 1: Text. Schleswig: Wachholtz Verlag.

Lüdtke, H., 2001. Grauware des 12. bis 15. Jahrhunderts. Lüdtke, H., Schietzel, K., eds. Handbuch zur mittelatlerlichen Keramik in Nordeuropa, 1: Text. Schleswig: Wachholtz Verlag, 83–168.

Löwis of Menar, K., 1906. Bericht über die am 25. Mai 1905 nach Üxküll und auf der Düna bis Kirchholm ausgeführte zweite Maifahrt der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus dem Jahre 1905. Riga, 74–88.

Madsen, K., Stilke, H., 2001. Bleiglasierte Irdenware. H. Lüdtke, K. Schietzel, eds. Handbuch zur mittelatlerlichen Keramik in Nordeuropa, 1: Text. Schleswig: Wachholtz Verlag, 539–611.

Mahlitz-Frey, K., 2007. Die Keramikfunde der Ausgrabung der Burg Vechta im Sommer 2005 und Herbst 2006. Vecha. Pieejams: http://www.mittelalter-zentrum.eu/PDF/keramikfunde.pdf [skatīts 27.10.2021.]

Malvess, R., 1961. Pārskats par arheoloģiskajiem izrakumiem Ikšķiles kapsētā 1961. gadā. Glabājas LNVM AA 395

Maurer, J., 2007. Steinzeug. Matr. Nr. 060564, Code 309/6.1. Pieejams: https://www.neolithikum.at/download/1562/ [skatīts 08.11.2021.]

Moss, R., 2019. Faces of the past: The wonderful human images found on medieval pottery. Pieejams: https://museumcrush.org/faces-of-the-past-the-wonderful-human-images-found-on-medieval-pottery/ [skatīts 22.03.2022.]

Muñoz-Viñas, S., 1998. Original Written Sources for the History of Mediaeval Painting Techniques and Materials: A List of Published Texts. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/270719584 [skatīts 23.11.2021.]

Mührenberg, D., 2002. Recycelt, repariert oder wiederverwendet. Fehl- und Halbfertigprodukte im archäologischen Fundgut der Hansestadt Lübeck. T. Kühtreiber, Red. Medium Aevum Quotidianum 45, 20–37.

Nenk, B., 1997. Highly Decorated Pottery in Medieval England. Pottery in the Making. World Ceramic Traditions. I. Freeston, D. Gaimster, eds. London: British Museum Press, 92–97.

Newell, R. W., 1995. Some notes on “splashed glazes”. Medieval Ceramics 19, 77–88. Pieejams: https://medievalpottery.org.uk/publications/medieval-ceramics/medieval-ceramics-19/ [skatīts 23.11.2021.]

Ose, I., 2019. Importa un vietējie vācu keramikas trauki Latvijas teritorijā 13.–19. gs. Stašulāne, I., red. Katalogs. Turaidas pils 10.–19. gadsimta keramikas trauki. Rīga: Zinātne, 47–95. Pieejams: https://e.turaida-muzejs.lv/book/turaidas-pils-10-19-gadsimta-keramikas-trauki/read [skatīts 24.11.2021.]

Øye, I., 2011. Food and technology. Cooking utensils and food processing in medieval Norway. Klápšte, J., Sommer, P., eds. Processing, Storage, Distribution of Food. Food in the Medieval Rural Environment. Brepols, 225–234. Pieejams: https://www.academia.edu/1168026/Food_and_technology_-_Cooking_utensils_and_food_processing_in_medieval_Norway [skatīts 15.12.2021.]

Ose, I, Dumpe, B., 2019. No lauskām līdz krūzei. Dažas atziņas par Turaidas pils izrakumos atrasto 13. gs. un 14. gs. sākuma importa sarkanmāla keramiku. Mākslas vēsture un teorija, 23, Rīga, 6–14.

Pētersone, P., 2003. Ikšķiles muiža, baznīca un pastorāts. Latvijas Arhīvi, 2, Rīga, 134–149.

Piton, D., ed., 1996. La céramique très décorée dans l’Europe du Nord-Ouest (Xème–XVème siècles): actes du Colloque de Douai (7–8 avril 1995), travaux du Groupe de recherches et d’études sur la céramique dans le Nord – Pas-de-Calais.

Roehmer, M., 2001. Steinzeug. Lüdtke, H., Schietzel, K., eds. Handbuch zur mittelalterlichen Keramik in Nord­europa, 1: Text. Schleswig: Wachholtz Verlag, 465–535.

Roehmer, M., ed. 2007. Siegburger Steinzeug. Die Sammlung Schulte in Meschede Denkmalpflege und Forschung in Westfalen, 46. Mainz: Philipp von Zabern.

Rother, A., 2001. Chemische und mineralogische Untersuchungen an Keramik Pingsdorfer Art aus dem nord­europäischen Raum – Referenzgruppen für chemische Herkunftsbestimmungen. Lüdtke, H., Schietzel, K., eds. Handbuch zur mittelatlerlichen Keramik in Nordeuropa, 1: Text. Schleswig: Wachholtz Verlag, 429–455.

Russow, E., 2006. Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.–17. sajandil. Tallinna: Raamatutrülilojas.

Russow, E., 2019. Kolm Tallinnast leitud inimkujutistega savikannude katket võivad olla märgid pealinna jõudnud Lübecki kaupmeheprouadest, kirjutab arheoloog Erki Russow. Pieejams: https://heureka.postimees.ee/6679710/tallinn-800-lubecki-naised-tallinnas [skatīts 24.03.2022.]

Seewaldt, P., 1991. Keramik an der Wende vom Hoch- zum Spätmittelalter im Trierer Land: Funde von einem Töpfereigelände in Kreuzweiler. Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier: Aus der Arbeit des Rheini­schen Landesmuseums Trier, 24. 57–68.

Sikora, J., Trzciński, Ł., 2013. Castrum Raczans – przyczynek do obcych wpływów na XIII-wiecznym Pomorzu Wschodnim. Archaeologia Historica Polona, 21. 101–126. Pieejams: https://www.academia.edu/6281074/Castrum_Raczans_some_remarks_on_foreign_influences_in_13th_century_Pomerania_in_Polish_ [skatīts 15.12. 2021.]

Starski, M., 2013. Naczynia białoszare w Pucku i na Pomorzu Gdańskim – rodzime czy obce. Próba identyfikacji jednego z nurtów późnośredniowiecznej wytwórczości garncarskiej. Archaeologia Historica Polona, 21. 187–208. Pieejams: https://www.academia.edu/6344872/Naczynia_bia%C5%82oszare_w_Pucku_i_na_Pomorzu_Gda%C5%84skim_rodzime_czy_obce_Pr%C3%B3ba_identyfikacji_jednego_z_nurt%C3%B3w_p%C3%B3%C5%BAno%C5%9Bredniowiecznej_wytw%C3%B3rczo%C5%9Bci_garncarskiej_Archaeologia_Historica_Polona_t_21_2013_s_187_208 [skatīts 15.12.2021.]

Starski, M., 2016. Późnośredniowieczne wyroby garncarskie z Pucka. Studium małomiasteczkowej wytwórczości garncarskiej na Pomorzu Gdańskim. Warszawa. Pieejams: https://www.academia.edu/28616125/P%C3%B3%C5%BAno%C5%9Bredniowieczne_wyroby_garncarskie_z_Pucka_Late_medieval_pottery_products_from_Puck [skatīts 15.12.2021.]

Starski, M., 2016a. Znaleziska importowanych naczyń ceramicznych w mniejszych miastach Pomorza Gdań­skiego w późnym średniowieczu. Archeologia miast Pomorza w kontekście ziem polskich. Gdańsk. 151–170. Pieejams: https://www.academia.edu/35906950/Znaleziska_importowanych_naczy%C5%84_ceramicznych_w_mniejszych_miastach_Pomorza_Gda%C5%84skiego_w_p%C3%B3%C5%BAnym_%C5%9Bredniowieczu_Imported_Ceramic_Wares_Findings_in_Smaller_Towns_of_Gda%C5%84sk_Pomerania_in_Late_Medieval_Times [skatīts 15.12.2021.]

Starski, M., 2017. Szesnastowieczny warsztat garncarski z Pucka. Archaeologia Historica Polona, 25. 79–103. Pieejams: https://www.researchgate.net/publication/327984007_Szesnastowieczny_warsztat_garncarski_z_Pucka [skatīts 15.12.2021.]

Starski, M., 2021. Between Centre and Periphery: The Small Towns of Pomerelia during the Period of Hanse Domination. European Journal of Archaeology. 1–25. Pieejams: https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-archaeology/article/between-centre-and-periphery-the-small-towns-of-pomerelia-during-the-period-of-hanse-domination/A237095A2625153893E2CF734399855A

Stephan, H., 1978. Ein hochmittelalterlicher Töpferbezirk im „Sippscher Feld” bei Duingen, Kr. Holzminden Vorbericht über die Grabungen 1976 und 1977. Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte, 47. 329–335. Pieejams: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/nnu/issue/view/4210 [skatīts 15.12.2021.]

Stephan, H. G., 1988. Steinzeug und Irdenware: Diskussionsbeitrag zur Abgrenzung und Definition mittelalterlicher deutscher Steinzeuggruppen. BAR International Series, 440. 81–117.

Stephan, H. G., 2012. Das „Pottland” Mittelalterliche und neuzeitliche Töpferei von landesgeschichtlicher Bedeutung und Keramik von europäischem Rang in Niedersachsen. Aus dem Pottland in die Welt. Eine historische Töpferregion awischen Weser und Leine. Funke, G., Leiber, C., ed. Holzminden: Verlag Jörg Mitzkat. 9–70. Pieejams: https://www.pottland.de/fileadmin/user_upload/pottland/pottland__katalog_verkleinert.pdf [skatīts 15.12.2021.]

Schifer, T., 2003. Archäometrische Untersuchungen an Waldenburger Steinzeug. Dissertation. Der Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie der Technischen Universität Bergakademie Freiberg.

Švābe, A., 1937. Senās Latvijas vēstures avoti, 1. daļa. Latvijas vēstures avoti, 2. Rīga.

Trzeciecki, M., Affelski, J., 2016. Relikty zabudowy bloku śródrynkowego lokacyjnego Ciechanowa (XVI–XVIII w.). Studia I Materiały, Raport 11, 171–187. Pieejams: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-91cef3b7-9cb3-4fdd-9d42-d432990d27c0 [skatīts 15.12.2021.]

Tvauri, A., 2004. Liivi soja aegne Vene keraamika Eesti linnustes ja linnades. Linnusest ja linnast. Uurimusi Vilma Trummali auks. MT, 14, 395–419.

Verhaeghe, F., 1987. La céramique en Flandre (XHIe–XVe siècle): quelques aspects de l’évolution et de la concurrence. La céramique (Ve-XIXe s.). Fabrication – Commercialisation – Utilisation. Actes du premier congrès international d’archéologie médiévale (Paris, 4–6 octobre 1985) Caen: Société d’Archéologie Médiévale. (Actes des congrès de la Société d’archéologie médiévale, 1), 203–225. Pieejams: http://www.persee.fr/doc/acsam_0000-0000_1987_act_1_1_1009 [skatīts 05.01.2022.]

Wahlöö, C., 1976. Keramik 100–1600 i svenska fynd. Archaeologica Lundensia VI. Kulturhistoriska museet: Lund.

Wehmer, M., 2019. Steinzeugimporte ins nördliche Thüringen während des späten Mittelalters. Keramik in Norddeutschland. Hallesche Beiträge zur Archäologie des Mittelalters 3. H. G. Stephan, Hrsg. Beiträge des 48. Internationalen Symposiums für Keramikforschung vom 14. bis 16. September 2015 in Mölln. 255–276. Pieejams: https://www.academia.edu/29366322/M_Wehmer_Steinzeugimporte_ins_n%C3%B6rdliche_Th%C3%BCringen_In_H_G_Stephan_Hrsg_Keramik_in_Norddeutschland_Beitr%C3%A4ge_des_48_Internationalen_Symposiums_f%C3%BCr_Keramikforschung_vom_14_bis_16_September_2015_in_M%C3%B6lln_Hallesche_Beitr%C3%A4ge_zur_Arch%C3%A4ologie_des_Mittelalter_3_Langenwei%C3%9Fbach_2019_255_276 [skatīts 15.12.2021.]

Published

2022-12-12

How to Cite

Dumpe, B., Gunnarssone, A., & Muižnieks, V. (2022). Viduslaiku importa keramika Ikšķilē. Arheoloģija Un etnogrāfija, 32, 7–48. https://doi.org/10.22364/aue.32.01